Byggnation med trä

Motion 2016/17:3074 av Ola Johansson m.fl. (C)

av Ola Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livscykelanalyser enligt LCA bör användas för att verifiera en byggnads energi-, klimat- och miljöpåverkan under byggtiden och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra villkoren och förutsättningarna för koldioxidlagring med CCS i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja cirkulär ekonomi inom nybyggnad och renovering och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en inhemsk träindustri med träförädling i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet anser att det krävs mod att våga tänka nytt och djärvt för att kunna hitta hållbara lösningar inför framtiden gällande nästa generations byggnationsprojekt. De svenska skogarna skulle kunna fungera som en fantastisk resurs i en bioekonomiskt motiverad satsning genom att använda trä- och biobaserade byggnadsprodukter vid byggnation av till exempel hus, utemiljöer och broar.

Vi har idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för 100 år sedan, anledningen till detta är en lägre avverkning än tillväxt av skog. Skogen är en fantastisk rikedom, den har förvaltats väl i flera generationer och är en effektiv kolsänka. Mer skog leder till en unik potential för ökad användning av trä- och biobaserade byggprodukter. Med en ökad användning av framförallt trä vid byggnationer av hus, utemiljöer och broar gör vi miljön en stor tjänst där effekterna blir mycket stora när det kommer till nettoutsläpp av koldioxid gentemot byggnationer i stål och betong.

Livscykelanalys på bostäders klimatavtryck

Miljömålsberedningen förespråkar en användning av livscykelanalyser enligt LCA, för att optimera alla bygg- och anläggningsprojekt ur klimatsynpunkt. Detta stöder vi, eftersom det sannolikt skulle innebära ökad träbyggnad, åtminstone så länge andra byggmaterial, exempelvis cement inte kan påvisa en jämförbar klimatpåverkan. I olika rapporter som följt upp byggprojekt som utförts baserat på livscykelanalyser, har det kunnat påvisas att träkonstruktioner har mindre klimatpåverkan än motsvarande i betong. Från betongindustrin hävdas det att träfasader och träbyggnader inte lever upp till gällande krav på brandsäkerhet. Det råder en oklarhet om hur Boverkets allmänna råd och föreskrifter skall tolkas, vilket har lett till en debatt där klimatnytta ställs mot väsentliga funktionskrav. Centerpartiet menar att det måste klargöras både vad som krävs för att skydda träfasader mot brand och i vilka sammanhang en betongkonstruktion måste väljas av säkerhetsskäl. Detta för att kunna göra en avvägning av LCA:s betydelse.

Ansvarsfullt bruk av miljövänliga träskyddsmedel

Kungliga Tekniska högskolan gör idag en satsning tillsammans med Svenska Träskyddsnäringen i syfte att ta fram framtidens produkter i trä. Fokus ligger på att använda träskyddsmedel för att förlänga livslängden på trä i utsatta utemiljöer. Trä som är behandlat med träskyddsmedel är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbart att använda. Vi kan idag se en ökad byggnation i trä där fler och fler överger stål och betong. Ett land som Sverige med en omfattande resurs i skogen kan skaffa sig en betydande och viktig roll för att med forskning och innovation påverka materialval vid byggnation, såväl nationellt som internationellt. Tack vare samarbeten som finns mellan branschorganisationer och forskningsvärlden finns det goda möjligheter för Sverige att vara ett föregångsland inom området.

Nolla cementindustrins klimatpåverkan

Om cementindustrin ska kunna leva upp till Miljömålsberedningens mål kommer det att krävas mer och kraftfullare klimatåtgärder. Men det kommer inte att räcka. Tekniken med koldioxidlagring – CCS (carbon captive and storage) är under utveckling, men det saknas en testanläggning i Sverige. Tio till femton testanläggningar finns i världen, men bara en av dessa är storskalig. Cirka två tredjedelar av cementindustrins koldioxidutsläpp kommer från processen, när kalksten hettas upp. Dessa går inte att effektivisera eller rationalisera bort, men en del av koldioxiden går att använda för att odla alger, vilka i sin tur kan användas för att binda koldioxid utan att lagra under mark. Det är oklart vilka krav Sverige kommer att ställa på CCS-tekniken. Hittills har svenska myndigheter legat lågt och från cementindustrin påpekas det att tiden är knapp. Regeringen måste ge ett uppdrag åt myndigheter, så industrin kan förbereda sig på de investeringar som krävs från deras sida om de ska kunna leva upp till koldioxidmålet och samtidigt kunna bidra i samhällsbygget.

Återbruk av byggmaterial genom cirkulär ekonomi

Avfallet från byggnation, rivning och anläggning antas om man inkluderar asfalt uppgå till 3,5 miljoner ton årligen. Metaller, glas, plast, trä tas med i statistiken. Det finns en omfattande handel med begagnat byggmaterial och olika komponenter, allt från fönster och dörrar till toastolar och handfat. Återvunnet byggmaterial som inte anses hålla en hög kvalitet ska inte återanvändas, självklart inte heller plast, masonit och spånskivor eftersom sammanfogningslimmet i dessa inte längre anses hälsosamt. Kunskapsuppbyggnaden när det gäller återbruk och återvinning av byggmaterial behöver öka, exempelvis vid renoveringar. Det behöver också utvecklas byggmetoder och konstruktioner som underlättar återvinning.

Vi i Centerpartiet har alltid varit måna om att Sverige ska vara i absolut framkant vad gäller att främja forskning och innovation som bidrar till klimatsmarta samt ekonomiskt motiverade lösningar. Den svenska skogen är en fantastisk resurs som förser oss med ett förnyelsebart byggnadsmaterial som är såväl miljömässigt som ekonomiskt motiverat att använda. Det finns även en industritradition med cement, stål och betong att ta hänsyn till. Med skogen som resurs kan svenska näringar tillsammans med innovationskraften som finns inom våra universitet bidra med nya byggnadsmaterial som erbjuder moderna och hållbara lösningar inför framtiden.

Ola Johansson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Peter Helander (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)