Center för biståndsverksamhet i Södertälje

Motion 1992/93:U240 av Lars Biörck (m)

av Lars Biörck (m)
När regementet ING 1 flyttar ifrån Almnäs i Södertälje
friställs stora arealer mark, ett stort antal byggnader och
andra resurser. Lokalerna är moderna och i gott skick. För
närvarande finns inga planer på hur Almnäs framöver skall
utnyttjas.
Hitintills har FN-skolan varit en del av verksamheten på
Almnäs, här har alla kontingenter FN-soldater utbildats och
utrustats.
Almnäsområdet skulle vara en utmärkt lokalisering för
ett framtida, samordnat center för svensk bistånds- och
skyddstruppsverksamhet. Här finns möjlighet att förlägga
ett stort antal personer som är på utbildning. Här finns
utbildningslokaler i massor och här finns utomhusområden
väl anpassade för övning, t.ex. för uppsättning av tältläger
och simulerat katastrofhjälpsarbete. För lagerhållning av
materiel, packning och leverans finns stora
förrådsbyggnader. Fordon kan garageras och repareras i
moderna verkstadslokaler. Test och utprovning av
utrustning kan göras i ändamålsenliga faciliteter. Här finns
kontor för administration och skolledning, här finns
sjukhus, restauranger, simbassäng och fritidslokaler.
Kort sagt, här finns alla de resurser som utnyttjats i ett
av Sveriges modernaste regementen.
Området ligger i direkt anslutning till Södertälje, det är
kort avstånd till Stockholm och de framtida
kommunikationerna blir än mer utmärkta när
Svealandsbanan tangerar området.
Sverige har ett gott internationellt rykte inom skydds-
och biståndsarbete. På Almnäs har tidigare utbildning av
utländska FN-funktionärer bedrivits. Ett svenskt
biståndscenter skulle också kunna tjäna internationellt,
genom att här anordna seminarier och utbildning av
utländska biståndsarbetare. Forskning och
koordinationsövningar kan vara internationella inslag.
Rom byggdes inte på en dag, och en ny roll för
Almnäsetablissemanget är något som måste växa fram. En
samordning av här beskrivna funktioner i ett gemensamt
center kan också bli en ekonomiskt fördelaktig lösning för
samhället. Det vore därför lämpligt att planera för att på
sikt skapa ett svenskt biståndscenter på Almnäsområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett svenskt biståndscenter i
Almnäs.

Stockholm den 24 januari 1993

Lars Biörck (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)