Civiläktenskap

Motion 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att den civila vigselceremonin blir den juridiskt bindande.

  2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att homosexuella makar likställs med heterosexuella.

Bakgrund

Innan den protestantiska Svenska kyrkan var statskyrka i landet var äktenskapet en civil, icke-religiös överenskommelse mellan två personer. Under medeltiden fick kyrkan föra en strid för att erövra makten över vigseln och först 1734 blev den kyrkliga vigseln den enda giltiga. Genom en lagändring 1908 infördes en möjlighet till s.k. civiläktenskap genom borgerlig vigsel. I den proposition som låg till grund för lagändringen övervägdes införande av obligatoriskt civiläktenskap vid sidan av kyrklig vigsel. Detta avvisades av främst praktiska skäl (Se prop. 1908:2 s. 8). Möjligheten att med rättslig verkan gifta sig kyrkligt kvarstod och gör så än i dag. Vänsterpartiet vill att endast den civila vigseln ska vara den juridiskt bindande samt att äktenskapsbalkens regler ska likställa homosexuella par med heterosexuella.

Civil vigsel juridiskt bindande

Enligt den nuvarande ordningen är det möjligt att vigas i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller borgerligt. Vid millennieskiftet genomfördes en radikal förändring av relationen mellan staten och Svenska kyrkan. För att ytterligare anpassa denna förändring till den situation som råder kulturellt och religiöst i det svenska samhället bör den juridiskt bindande vigseln föras ut ur Svenska kyrkan och trossamfunden. Civil vigsel skulle innebära att ett par först måste låta registrera sitt äktenskap. Först när denna registrering är gjord, blir äktenskapet juridiskt bindande. Före eller efter registreringen kan paret, om de vill, ha en ceremoni som de själva bestämmer innehållet i. Den kan vara religiös eller inte religiös. Så är exempelvis fallet i Tyskland och Frankrike. Skillnaden mellan Sverige å ena sidan och Tyskland och Frankrike å andra sidan i fråga om civiläktenskapets obligatoriska karaktär torde historiskt kunna förklaras av ländernas religiösa sammansättning och förekomsten av statskyrka.

Med utgångspunkt från principen om statens neutralitet i religiösa frågor menar Vänsterpartiet att det är rimligt att äktenskapet sekulariseras. Det religiöst grundade äktenskapet bör, oavsett religion, vara en angelägenhet för paret och inte för staten. Vänsterpartiet anser därför att endast den civila vigseln ska vara den juridiskt bindande. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett sådant förslag.

Äktenskap för homosexuella och heterosexuella

Vänsterpartiets utgångspunkt är att det är sakligt omotiverat att två personer av samma kön inte ska kunna åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som två personer av motsatt kön. Därför vill vi med denna motion ifrågasätta de rättsliga skillnader som finns mellan äktenskap och partnerskap.

Enligt den nuvarande ordningen är äktenskap en förening mellan kvinna och man. Partnerskap står till buds för de homosexuella. De rättsliga skillnaderna gäller möjligheterna att adoptera barn, att förordnas till särskild vårdnadshavare och att få tillgång till assisterad befruktning.Vi anser att denna ordning diskriminerar de homosexeulla. För att undanröja den rättsliga diskrimineringen bör den nuvarande äktenskapsbalken ändras så att äktenskapsbegreppet inkluderar två personer av såväl motsatt som av samma kön. Fördelen med den föreslagna ordningen är att likheterna mellan homosexuella och heterosexuella förhållanden betonas mer än skillnaderna. Detta kräver en ny definition av vilka som avses med makar i ett äktenskap samt att partnerskapslagen utgår. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett förslag som innebär att homosexuella makar likställs med heterosexuella.

Stockholm den 30 september 2001

Gudrun Schyman (v)

Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Stig Eriksson (v)

Owe Hellberg (v)

Berit Jóhannesson (v)

Tanja Linderborg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)