CSN-bidrag för praktik

Motion 2013/14:Ub385 av Anton Abele (M)

av Anton Abele (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om CSN-bidrag för praktik.

Motivering

Idag studerar fler än någonsin i Sverige på universitet och högskolor. Det är bra och något vi bör uppmuntra till. Många som studerar gör praktikterminer. Praktik är ett bra sätt för studenten att få en närmare koppling till arbetsmarknaden och ger ofta nya ovärderliga kontakter inom områden som studenten annars inte skulle komma i kontakt med. Inom vissa yrken, där det råder hög konkurrens om jobben, kan praktiken bli en viktig eller i vissa fall en avgörande merit.

En utbildning som redan nu berättigar till CSN-bidrag under praktik är KY-utbildningen. En av grundidéerna med KY-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Den praktiska delen kallas för LIA – Lärande i arbetslivet. LIA finansieras av bidrag från staten med två tredjedelar och med en tredjedel av arbetslivet. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetsgivare i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att testa och rekrytera ny kompetent personal.

Idag fungerar studiestödet så att du kan ha rätt till studiemedel från CSN under din praktikperiod. Villkoret är att praktiken ingår som en del i din utbildning. Frivillig praktik utanför utbildningen kan du däremot inte få studiemedel för. Många finansierar därför sin praktik med en arbetsgivarbetald praktiklön, stipendier eller arbetslöshetsersättning.

Att studenter som väljer att praktisera inte alltid är berättigade till CSN-stöd innebär idag att många studenter måste välja bort praktiken av ekonomiska skäl och därmed går miste om både värdefull kunskap och viktiga arbetsplatskontakter. Därför bör det övervägas om rätten till studiestöd från CSN ska ses över så studenter skulle kunna få rätt till studiemedel för praktiker som inte ingår i den ordinarie utbildningen om dessa kan leda till en anställning på arbetsmarknaden eller om de kan anses utgöra en viktig fortsatt grund för den berörda utbildningen.

Stockholm den 23 september 2013

Anton Abele (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)