Cykel på tåg och buss

Motion 2007/08:T380 av Anders Åkesson (c)

av Anders Åkesson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens riktlinjer till statliga Rikstrafiken vid upphandling av kollektiv trafik kompletteras med förfrågan om möjlighet att ta med cykel på buss och tåg.

Motivering

Av logistik- och miljöskäl har samhället orsak att uppmuntra användare av kollektivtrafik att nyttja egen cykel vid transport till och från det kollektiva färdmedlet. Dock är svenska buss- och järnvägsföretag jämfört med sina kollegor på kontinenten i låg omfattning villiga att låta sina trafikanter ta med cyklar på buss och tåg. De olika transportföretagen anför en rad ursäkter för att inte tillåta resenärerna att ta med cykel på buss och tåg; brist på utrymme, säkerhetsskäl, konflikt med andra resenärer är vanliga ursäkter. Ute i Europa tycks inte dessa säkerhetsproblem existera och utrymmesbristen har man också lyckats lösa, bl.a. på tågen. Det är samma tåg som för övrigt rullar på svenska banor men utan motsvarande anordningar för att medge transport av cykel. Det skiljer också åt i attityderna mellan trafikföretagen. Det som är ett säkerhetsproblem i det ena länsföretaget existerar inte i det andra etc.

Statliga Rikstrafiken har statens uppdrag att upphandla kollektiva transporter. Idag ingår det inte i Rikstrafikens uppdrag att ta hänsyn till offererande transportföretags vilja eller förmåga att hantera cyklar på tåg och buss vid upphandling av kollektiv samhällsfinansierad trafik. Genom att utöver andra kriterier också bedöma vilja och förmåga hos offererande trafikföretag att hantera resenärs eventuella cyklar vid upphandling av samhällsbetald trafik skulle vi sannolikt uppnå en mera positiv hållning till kollektivtrafikresenärers cyklar.

Stockholm den 4 oktober 2007

Anders Åkesson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)