Cykelolyckor med personskador

Motion 2021/22:3611 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet personskador för cyklister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet olyckor med personskador för Sveriges cyklister har ökat väsentligt sedan 2010 visar Riksdagens utredningstjänst.

Det statistiska underlag som har använts i rapporten bygger på bearbetade uppgifter från informationssystemet Strada som Transportstyrelsen är ansvarig för. Uppgifterna i Strada baserar sig dels på sjukvårdens inrapportering av skador, dels på Polismyndighetens uppgifter om olyckor inom vägtransportsystemet. Det underlag som Polisen lämnar är långt ifrån lika omfattande som sjukvårdens eftersom det absoluta flertalet cykelolyckor inte dokumenteras. Det bör också framhållas att det finns ett stort mörkertal i fråga om antalet personskador som en följd av olyckor med cykelfordon, vilket innebär att många, framför allt lindrigare skador, aldrig kommer till sjukvårdens kännedom.

Sedan 2016 är alla akutsjukhus i Sverige skyldiga att rapportera in uppgifter om personer som sökt vård för trafikrelaterade skador, vilket innebär att sjukvårdens uppgifter före 2016 inte är heltäckande. Vad gäller statistiken för 2020 påpekar Transportstyrelsen att det kan finnas en viss underrapportering av uppgifter på grund av pandemin. Det är myndighetens förhoppning att inrapporteringen kommer att bli mer stabil när den så kallade Stradalagen träder i kraft. Det finns därför skäl för att tolka det redovisade statistiska underlaget i rapporten med viss försiktighet skriver RUT.

Det är viktigt att riksdagen har en nollvision för cykelolyckor med personskador och samhället kan vidta många olika åtgärder för att minska dem. Att verka för att så många som möjligt av de som frekvent använder cykel använder cykelhjälm är ett bra verktyg, liksom att det finns god tillgång till trafiksäkra cykelbanor. En annan viktig åtgärd för att minska personskador på cykel är att verka för dubbdäck på cykel vintertid.

Utvecklingen över tid för personskador för cyklister visar att antalet allvarligt skadade med en medicinsk invaliditet på 1 procent eller mer var 1706 stycken år 2010 och hade ökat till 2004 stycken år 2020.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)