Cykling och trafikregler

Motion 2021/22:2311 av Nina Lundström (L)

av Nina Lundström (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om högersväng vid rött ljus och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allgrönt och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om färgad beläggning på cykelvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikreglernas utformning påverkar trafikanternas beteende och är en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet. Erfarenheter finns i andra länder och i Stockholms stad när det gäller att under vissa premisser ge cyklister rätt att svänga höger mot rött ljus. Denna möjlighet har visat sig ge större framkomlighet och förbättrad säkerhet. Det finns ett stort intresse från kommuner att tillåta högersväng vid rött men rättsläget bedöms vara oklart. Det är angeläget att regeringen skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder för rättsläget ska klarna i syfte att möjliggöra högersväng vid rödljus. Detta bör tillkännages till regeringen.

Allgrönt innebär att alla cyklande i en korsning får grönt ljus samtidigt och att motorfordon samtidigt har rött ljus. Detta ökar säkerheten eftersom cyklister enbart kan fokusera på andra cyklister och blir medvetna om när övrig trafik har rött ljus. Studier visar att trafikflödena blir bättre och att tryggheten ökar. Regeringen bör ta initiativ för modernisering av trafikregler. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Möjligheten att påverka var elsparkcyklar kan framföras bör regleras. Det ska vara möjligt att reservera vissa cykelstråk för cyklister.  I dag framgår det inte med tillräcklig tydlighet var cyklar, elsparkcyklar respektive gångtrafikanter ska befinna sig i trafikmiljön. Risken för olyckor är beroende av hur infrastrukturen utformas för olika trafikanter samt vilka trafikregler som gäller. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Trafiksäkerheten kan påverkas även utifrån beläggning på cykelvägar och stråk. Att markera hela eller delar av cykelvägen med färg uppmärksammar bilister och andra trafikanter på cyklister. Färgsättning av cykelbanor skulle öka tydligheten och därmed öka tryggheten. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Nina Lundström (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)