Dagstidningar på tal

Motion 2002/03:K303 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett gemensamt system för produktion, distribution och konsumtion av dagstidningar på talkassett.

Motivering

Under flera år har Taltidningsnämnden haft i uppdrag att utreda former för ny teknik och kommunikation för dagstidningar på talkassett. Utredningar har gjorts 1999 och 2001.

Det behövs satsningar på nya former för produktion, distribution och konsumtionssätt. Synskadades Riksförbund (SRF) har i sitt yttrande över rapporten avseende teknikutvecklingen inom taltidningsområdet, Ku2001/2953, framfört att SRF delar Talboks- och Punktskriftsbibliotekets (TPB) analys och förslag vad avser både val av teknik och distributionsform liksom värdet av ett gemensamt system, DAISY, som går att använda till tidningar, böcker och annan information.

Mobilitet och portabilitet är viktigt för användarna av den nya tekniken. En dagstidning, precis som en bok eller annan information, måste kunna avnjutas på egen vald plats. För att öka tillgängligheten till den nya tekniken och nå fler presumtiva läsare är det också viktigt med bra utbildning till dem som skall använda den nya tekniken.

För närvarande ges flertalet dagstidningar ut i en reducerad form. Målet måste dock vara att alla dagstidningar skall ges ut i för läshandikappade läsbart medium och i sin helhet. För att förbättra det syntetiska talet måste utvecklingsarbetet intensifieras. Den av TPB rekommenderade tekniken och distributionsformen lämpar sig väl för både digitalt inläst tal och syntetiskt tal. Det är dags att fatta beslut om att använda detta system.

Det är viktigt att statliga satsningar på områden som rör läshandikappades tillgång till digital information, talböcker, taltidningar, radioprogram, myndighetsinformation m.m., för att bli ekonomiskt försvarbara, sker i samverkan när det gäller både produktionsteknik och uppspelningsteknik hos användarna. Varje myndighet skall inte utveckla egna system.

Stockholm den 20 oktober 2002

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)