De nordiska pantsystemen

Motion 2017/18:1233 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för de nordiska pantorganisationerna att stärka insamlingskapaciteten så att det blir lättare för konsumenter i gränsområden i Norden att leverera aluminiumburkar och petflaskor från grannländerna i de nationella pantsystemen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att harmonisera regler som gäller moms och pant i syfte att skapa bättre förutsättningar för ömsesidig betalning av pant inför ett framtida avtal mellan de nordiska länderna och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla pantsystemen till att omfatta fler produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nordiska länderna har väl fungerande nationella pantsystem, vilket ger en värdefull miljö- och klimatvinst. Systemen är olika eftersom de bygger på olika regler, momsavgifter och ägarförhållanden. De tar i olika grad emot aluminiumburkar och PET-flaskor som kommer från försäljning från andra sidan gränsen men betalar inte ut pant. Undersökningar visar att gränshandeln bidrar till nedskräpning av miljö och natur, till att värdefulla metaller går förlorade och till onödiga utsläpp av växthusgaser.

Delar av förpackningarna, som inte samlas in av systemen, returneras till materialåtervinning genom de allmänna avfallssystemen. Detta är inte optimalt eftersom det minskar materialets återanvändningsvärde. Därför är det viktigt att göra det enklare för konsumenter att leverera sina tomma aluminiumburkar och PET-flaskor i gränsområdena. Detta kan man göra genom att öka kapaciteten och upprätta fler insamlingsplatser.

Dessvärre har Utskottet för ett hållbart Norden i Nordiska rådet konstaterat att det finns en stark motvind mot ömsesidig utbetalning av pant i Nordens gränsområden trots att analyser visar att det kommer att ge samhällsekonomiska fördelar.

Pantsystemen är viktiga verktyg för att främja den vision om cirkulär ekonomi som de nordiska länderna har anammat. Därför bör de nordiska länderna se till att utveckla ett arrangemang för gemensam utbetalning av pant i framtiden och att de nordiska pantorganisationerna startar en dialog om att utöka panten till att omfatta fler produkter.

 

 

Thomas Finnborg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)