Demokratikatalog

Motion 1998/99:K261 av Peter Pedersen (v)

av Peter Pedersen (v)
Under 1900-talet har en rad demokratiska rättigheter, sociala
rättigheter m.m. tillkommit. Det är självklart att i
sammanhanget lyfta fram införandet av allmän och lika
rösträtt, liksom olika rättigheter avseende arbetsmarknaden,
trygghetssystemen osv. Införandet av de olika rättigheterna
har inte varit okontroversiellt. Debatten har ägt rum i
riksdagen, men inte minst burits fram av olika rörelser
utanför parlamentet. Här har olika folkrörelser spelat en
avgörande roll. I många fall har riksdagens olika partier haft
skilda uppfattningar. En del partier har historiskt intagit
positioner och ställningstaganden, som de kanske ångrar i
dag med facit i hand. Vem vet?
Med anledning av den debatt som flammat upp om olika politiska "ismer"
och dess förankring i det svenska politiska livet idag, så vore en uppdatering
i systematisk form av samtliga partiers ställningstaganden, anföranden,
motioner, interpellationer, frågor, voteringar och reservationer vid införandet
av det stora antalet rättigheter, som lagstiftats i Sveriges Riksdag, ett bra
faktaunderlag för en seriös debatt i framtiden. Genom en upplysande
"Demokratikatalog" kunde t.ex. demokratidebatten föras med fakta, inte med
ideologiskt betingade vinklingar och påståenden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om framtagandet av en "demokratikatalog", som belyser olika
partiers ställningstaganden m.m. vid införandet av olika rättigheter under
1900-talet.

Stockholm den 23 oktober 1998
Peter Pedersen (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)