Demonstrationsanläggningar

Motion 2009/10:N299 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om demonstrationsanläggningar.

Bakgrund

I kölvattnet av den lågkonjunktur som världen går igenom just nu kommer en strukturell förändring av näringslivet att ske. Till exempel kommer svenska underleverantörer att pressas än hårdare och vi kan redan nu se att många jobb redan börjat försvinna utomlands till utländska underleverantörer. Ett exempel på en etablerad underleverantör som tappar jobb och kompetens är Getrag i Köping. Här tyder allt på att Volvo lägger utvecklingen av en ny hybridbakaxel hos österrikiska konkurrenten Magna Steyr. För Getrag skulle det ha varit det första projektet med en ny generation av teknik. Risken är att kompetensutbyggnaden inom detta område kommer att stoppas eller försenas. Ett annat exempel var när Solibro AB, som var en avknoppare från Ångströmslaboratorierna och låg tekniskt långt fram på solcellsområdet, såldes till ett tyskt företag och viktig produktion hamnade utomlands.

I vår motion om produktivitetsutveckling (2009/10:N207) tar vi upp en möjlighet att möta denna utveckling och behålla jobb i Sverige.

Bygg demonstrationsanläggningar på statligt initiativ

Radikala genombrott inom hälsa och säkerhet, tekniska innovationer inom informations- och kommunikationsområdet och dess tillämpningar inom övriga områden kan ge mycket stora bidrag till ekonomisk tillväxt, jobbtillväxt och till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. (Vinnova – Strategiförslag 5 mars 2009.)

En del av en sådan strategi är innovativ upphandling som vi tar upp i vår motion 2009/10:Fi247.

En ytterligare viktig byggsten är skapandet av demonstrationsanläggningar med stöd av offentliga investeringar. Många aktörer väntade sig säkert att den forsknings- och innovationsproposition som lades fram 2008 skulle komma med förslag på detta område. Så skedde inte, då innovationspolitiken blev synnerligen styvmoderligt behandlad i denna proposition Staten måste ta sitt ansvar för mer riskfyllda projekt inriktade mot pionjärmarknader.

För småföretag och medelstora företag är exportmarknaden i dag, i stor utsträckning, en stängd marknad. Man saknar de verktyg som behövs för att ta sig ut på mässor i utlandet, till enskilda företag och länder. För att stödja de små och medelstora företag som arbetar på växande marknader för miljöteknik och produktionssystem för integrerad energi- och materialproduktion, bör demonstrationsanläggningar för tekniska genombrott inom dessa områden byggas i Sverige med statligt stöd. Ledtiden för byggande av demonstrationsanläggningar är i allmänhet lång. Man kan dock räkna med att redan ett beslut om ett program för demonstrationsanläggningar och den tid det tar till dess de är färdiga, skulle få en positiv påverkan på incitament, kompetens och inriktning av investeringar på områdena miljöteknik och produktionssystem för integrerad energi- och materialproduktion. Sådana investeringsbeslut och beställningar har svenska staten tagit vid ett flertal tillfällen i historien. Men för den nuvarande regeringen verkar en sådan strategi vara bortglömd eller förnekad. Vänsterpartiet tillsammans med svensk industri och forskningsmyndigheter har dock en annan åsikt. Vi föreslår därför att frågan om demonstrationsanläggningar utreds under 2010 för att man sedan under 2011 och 2012 ska kunna komma igång med själva processen. Vi avsätter medel ur innovations- och riskkapitalfonden, vilket föreslås i vår motion 2009/10:N301.

Stockholm den 30 september 2009

Kent Persson (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Peter Pedersen (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)