Den högspecialiserade omsorgen

Motion 2005/06:So496 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av den specialiserade vården och omsorgen för små och mindre kända handikappgrupper.

Motivering

Regeringen tillsatte i maj 2002 en utredning med syfte att se över den högspecialiserade sjukvården. Enligt uppgift skulle denna utredning ta upp frågan om hur omvårdnaden och vården av små patientgrupper skulle organiseras. I mars 2003 redovisade utredningen sina förslag men tog i sitt betänkande inte upp vården och omsorgen för små och mindre kända handikappgrupper.

Den medicinska utvecklingen går snabbt och blir alltmer avancerad och specialiserad. Detta kan medföra att det blir svårare att upprätthålla kompetensen för de enskilda landstingen/huvudmännen inom alla områden. Med högre specialisering och avancerade behandlingsmetoder kan alltfler få kvalificerad hjälp. Trots detta är det patientgrupper som inte får tillgång till den avancerade behandlingen. Många små patientgrupper är spridda över hela landet. Dessa grupper har svårt att få del av den avancerade vården och omsorgen. Det innebär att det behövs särskilda centra för dessa patientgrupper. Ett exempel är centret för Rett syndrom, Rett Center, i Östersund. Vänsterpartiet menar att det behövs sådana centra för fler av de små och mindre kända handikappgrupperna. I en del fall kan dessa centra utvecklas i samverkan med andra nordiska länder.

Det finns en motsvarande utveckling inom omsorgsområdet. Kunskapen och möjligheterna har ökat att utveckla specialiserade insatser och pedagogik för alltfler mindre patientgrupper. Det finns motsvarande behov av att kunna centralisera verksamheterna, samtidigt som det innebär att de kommuner eller landsting där verksamheterna är placerade inte själva kan ta det ekonomiska ansvaret. Det behövs också statliga resurser.

I budgetpropositionen 2004 har regeringen slutit avtal med Mo Gård AB, en specialiserad verksamhet för dövblinda, som driver en rikstäckande verksamhet. Detta är positivt. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en rad andra verksamheter och diagnosgrupper som har motsvarande behov av bl.a. långsiktig finansiering.

Vänsterpartiet anser mot denna bakgrund att regeringen bör tillsätta en utredning för att se över den specialiserade vården och omsorgen för de små och mindre kända handikappgrupperna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Elina Linna (v)

Ingrid Burman (v)

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)