Den judiska nationella minoritetens rätt till jämlika begravningskostnader och skötselkostnader för sina begravningsplatser

Motion 2012/13:K233 av Tommy Waidelich (S)

av Tommy Waidelich (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den judiska nationella minoritetens begravningskostnader.

Motivering

Den judiska gruppen har alltsedan judar tilläts bo i Sverige 1774 varit sin egen huvudman för begravningsväsendet för de judar som önskat bli begravda enligt de judiskt religiösa föreskrifterna och traditionerna, vilket de allra flesta judar önskar.

Kostnaderna för att ombesörja judiska begravningar har alltid helt eller till allra största delen ombesörjts av den judiska gruppen själv, alltifrån att köpa begravningsmark, göra i ordning marken, bygga kapell, tvagningsrum, ombesörja själva begravningen samt underhålla och sköta begravningsplatserna.

Detta har varit och är fortfarande mycket kostsamt, inte minst eftersom det är ett förhållandevis litet antal personer som måste bära kostnaderna för en omfattande infrastruktur för att hålla egna begravningsplatser.

Sedan lång tid tillbaka åvilar det samhället att tillhandahålla gravplatser och ombesörja för alla medborgare, oavsett samfunds- eller trostillhörighet, att bli begravda enligt respektive grupps begravningstraditioner till i princip samma kostnadsnivå som för den kristna majoritetsbefolkningen. Detta har av olika skäl aldrig kommit att omfatta den judiska nationella minoriteten i Sverige, främst för att den judiska gruppens traditioner kräver evig gravrätt, vilket idag inte kan garanteras på allmänna begravningsplatser.

Judar i Sverige är sedan mer än tio år en officiellt erkänd svensk nationell minoritet och har som sådan rätt att inte i något avseende, inte heller ekonomiskt, på grund av att gruppen har andra kulturella och religiösa traditioner och föreskrifter än andra svenskar, bli diskriminerade. Svenska judar betalar begravningsavgift via skattsedeln som alla andra.

Den judiska nationella minoriteten måste ha möjlighet att begrava sina döda enligt de judiska traditionerna men på samma ekonomiska villkor som gäller för alla andra medborgare i landet. Detta bör gälla även när begravningsplatserna är enskilda, vilket idag är fallet för att säkerställa traditionerna. Inte heller underhåll och skötsel av de judiska begravningsplatserna skall belasta den judiska gruppen mer än vad andra medborgare i Sverige betalar för sina begravningsplatser.

Regeringen bör skyndsamt ta initiativ till att bringa klarhet i denna fråga och lägga fram förslag så att den judiska nationella minoriteten i Sverige skall kunna begrava sina döda i enlighet med de judiska traditionerna, samt sköta sina begravningsplatser, på samma ekonomiska villkor som gäller för alla andra medborgare i Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2012

Tommy Waidelich (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)