Den statliga bredbandssatsningen

Motion 2006/07:T408 av Ulrica Messing och Per Svedberg (s)

av Ulrica Messing och Per Svedberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga bredbandssatsningen.

Motivering

Under ett antal år har den tidigare regeringen via den statliga bredbandssatsningen på 5,5 mdkr gett förutsättningar för en bredbandsutbyggnad på landsbygd, i glesbygd och inte minst i skärgården. Idag finns uppskattningsvis en teknisk täckningsgrad på ca 90 % av alla hushåll.

För Sverige som en av världens ledande IT-nationer är tillgången till bredband med hög överföringskapacitet en lika viktig infrastruktur som tillgången till telefoni både för enskilda personer och för det svenska näringslivet.

Nu har sittande regering valt att förlänga satsningen på bredbandsutbyggnad då anslaget ännu inte använts fullt ut. I samband med det finns skäl att också se över hur de återstående pengarna används.

För att påskynda genomförandet av tillgången till e-tjänster i Sveriges kommuner bör den återstående satsningen av det statliga bredbandsstödet också kunna användas till genomförandet av e-strategier i kommunerna och inte bara till områdesnät.

Återstoden av utbetalningen av det statliga bredbandsstödet borde alltså breddas till att också omfatta arbetet med e-strategier.

Stockholm den 23 oktober 2006

Ulrica Messing (s)

Per Svedberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)