Destinationsutveckling av östra Skåne

Motion 2022/23:1487 av Adrian Magnusson m.fl. (S)

av Adrian Magnusson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om destinationsutveckling av östra Skåne och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skåne är en region med stor potential. Stora resurser har lagts och läggs på västra Skåne där tillväxten är god och där inflyttningen är hög. Detta är glädjande då en god utveckling av västra Skåne är positivt för hela Skåne. Skåne består emellertid även av en ostlig del som inte i lika hög grad präglas av tillväxt och inflyttning. Östra Skåne har en befolkning som generellt är äldre än genomsnittet och vissa kommuner minskar i invånarantal. Detta missgynnar hela Skåne då västra Skåne redan idag är hårt belastat.

Framtida infrastruktursatsningar på bland annat förbindelsen Fehmarn-Bält och ett Östeuropa som fortsätter utvecklas kommer att ställa högre krav på Skåne. Redan idag upplever Skåne en ökande turism och godshantering från länder i Östeuropa. Godstrafiken mellan Polen och Ystads hamn är fortsatt omfattande och allt fler kryssningsfartyg anlöper Ystads hamn. Vidare har Ystad goda förbindelser med Bornholm. Nära på all persontrafik till Bornholm går genom Ystads hamn. Det finns således stor potential för att genom de goda förbindelserna med kontinenten ytterligare utveckla östra Skåne både som turistmål och som tillväxtområde för övrigt. För att skapa en region som präglas av tillväxt i alla sina delar krävs utökade satsningar på destinationsutveckling i östra Skåne. Detta inkluderar bland annat satsningar på hamnar och järnväg i östra Skåne men även på att lyfta fram de besöksmål som finns i östra Skåne. Det behöver även ytterligare överväganden kring hur östra Skåne kan utvecklas inom andra områden.

Det finns idag ett välutvecklat samarbete mellan kommunerna i sydöstra Skåne och kommunerna i nordöstra Skåne. Stat, region och kommun behöver tillsammans med dessa krafter och alla andra krafter som finns i östra Skåne genomföra satsningar på destinationsutveckling av denna del av Skåne. Det kommer vara Skåne, Sverige och hela Östersjöregionen till del när landets sydligaste region utvecklas.

 

 

Adrian Magnusson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ewa Pihl Krabbe (S)

Per-Arne Håkansson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)