Det statliga driftsstödet till icke-statliga flygplatser

Motion 2009/10:T514 av Christer Adelsbo m.fl. (s)

av Christer Adelsbo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det statliga driftsstödet till icke-statliga flygplatser.

Motivering

Det statliga driftsbidraget har utan tvekan på ett effektivt sätt medverkat till att säkerställa ett flygplatssystem i hela landet.

Huvuddelen av de icke-statliga flygplatserna ägs och drivs av kommuner med svagt befolkningsunderlag. Utan det statliga driftsbidraget skulle flertalet av dessa flygplatser inte ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Detta skulle också innebära att landets förhållandevis goda täckning av flygplatser kraftigt skulle försämras.

Staten bör ta ett betydande ansvar för att säkerställa infrastrukturen på de kommunala flygplatserna. Men statens ekonomiska ansvar skall inte utgöra en total finansiering; även fortsättningsvis skall rörelseintäkter vara den huvudsakliga finansieringen för flygplatserna.

Stödet bör vara utformat så att de kommunala incitamenten att utveckla flygplatserna består.

Driftsbidraget är viktigt för att vi skall kunna säkerställa en god tillgänglighet och goda utvecklingsmöjligheter för regioner i hela landet.

Det är viktigt att vi kan erbjuda väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med god servicenivå i alla delar av landet.

Stockholm den 5 oktober 2009

Christer Adelsbo (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Kerstin Engle (s)

Ylva Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)