Digital allemansrätt

Motion 2006/07:T274 av Annie Johansson (c)

av Annie Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om digital allemansrätt.

Motivering

Informationsteknologin spelar en stor roll i vår vardag. Den gör det lättare för människor att kommunicera och måste därför vara tillgänglig för alla. 900 000 personer saknar idag anslutning till bredband. Tillgång till bredband är en nödvändighet för att känna sig delaktig i den snabba tekniska utveckling som nu är ett faktum. Men framför allt behövs det för att skapa fullgod och likvärdig service i staden som på landet. För att stötta landsbygdsutvecklingen och skapa goda förutsättningar för människor att bo och verka där krävs att vi inför en digital allemansrätt i Sverige.

IT-infrastrukturen är idag kritisk för Sveriges framtid. För att företag ska kunna etableras och expandera även på landsbygden krävs kommunikationer som klarar den verksamheten. För att skapa likvärdiga villkor för företagare över hela landet är tillgång till bredband en grundpelare. Fler företagare över hela landet behövs och med fungerande kommunikationer kan fler vara med och bidra till hela Sveriges tillväxt. IT är en del av kunskapssamhället, och det är därför viktigt för Sverige att vara i framkant när det gäller IT-utvecklingen så att vi inte halkar efter internationellt.

Regeringen bör ta initiativ till att samla marknadens aktörer för att nå en samsyn i hur den fortsatta utbyggnaden ska gå till. För att det ska ske effektivt och till för konsumenten fördelaktiga priser krävs konkurrensneutralitet mellan aktörerna men framför allt en politisk vilja att se till att landets medborgare ges lika villkor i kunskapsinhämtande men också i möjligheten att etablera företag. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2006

Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)