Digitalisering av SVAR:s arkivmaterial

Motion 1998/99:Kr242 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

av Agneta Lundberg m.fl. (s)
Den informationstekniska utvecklingen fortsätter i snabb
takt. Teknikförnyelsens accelererande faser ställer landets
företag och regioner inför svåra utmaningar. Hitintills
gällande teknikspridningsmönster talar dock för att landets
mer perifera eller näringslivsglesa områden successivt halkar
ytterligare efter i de alltmer forcerade förloppen. Motivet för
att genom särskilda samhällsinsatser sprida användning av
ny teknik blir starkare ju snabbare teknikutvecklingen går.
Statsmakternas närings- och regionalpolitiska
ställningstaganden under senare år tyder på en ökad insikt
om problemen, men ställer samtidigt krav på handlingskraft
ute i landet och lyhördhet hos marknadsledande företag och
centrala, regionala och lokala myndigheter. Utan detta torde
de regionala utvecklingsklyftorna fortsätta att växa.
Den digitala tekniken är i dessa perspektiv av högsta intresse. Den har
förutsättningar att lagra oerhört stora informationsmängder och kan rätt
introducerad erbjuda intressanta möjligheter för en bättre regional utveck-
ling, effektiviserad forskning och mer lättillgänglig samhällsinformation.
SVAR - en regional
utvecklingsresurs
Svensk arkivinformation, SVAR, i Västernorrland med
tyngdpunkt i Ramsele i Sollefteå kommun tillhandahåller
arkivinformation på mikrokort, vilka kopieras och försäljs
till olika forskningsinstitutioner, folkbibliotek, skolor,
universitet och enskilda släkt- och hembygdsforskare.
Materialet tillhandahålls också på ort och ställe i Ramsele i
ett särskilt forskarcentrum. Vidare mikrofilmas
arkivhandlingar i Näsåker och Fränsta i respektive Sollefteå
och Ånge kommuner, konvertering/jacketering av mikrofilm
görs i Junsele i Sollefteå kommun medan databasregistrering
av arkivhandlingar sker i Sandslån i Kramfors kommun. I
dag är omkring 130 personer sysselsatta inom SVAR i
Västernorrlands län med mikrofilmning, registrering,
försäljning, distribution m.m. Verksamheten är till en del
anslagsfinansierad, till en del baserad på
arbetsmarknadsmedel men har även en egen intäktssida på ca
10 miljoner per år. I den fortsatta utvecklingen ligger vidare
att SVAR i Ramsele förfogar över allt inom arkivverket
mikrofilmat material.
SVAR har så här långt betytt mycket för framförallt Ramsele med omnejd.
Sysselsättning har skapats, serviceunderlaget har utökats och framtidstron
har stärkts. Med hänvisning till sambandet informationsteknologi och
regional utveckling som berörts ovan har SVAR som informationsföretag
dessutom stora potentialer till att ytterligare bidra till den regionala
utvecklingen i länets glesbygdsområden. Detta förutsätter emellertid en
"digitalisering av SVAR". Det innebär att mikrofilmstekniken, vilken
SVAR:s produkter och tjänster i dag i första hand baseras på, kompletteras
med den digitala tekniken.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om  behovet av en digitalisering av SVAR:s arkivmaterial.

Stockholm den 27 oktober 1998
Agneta Lundberg (s)
Hans Stenberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Kerstin Kristiansson (s)

Göran Norlander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)