Diskriminering gällande möjligheten att teckna personförsäkring

Motion 2013/14:C436 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontraheringsplikten och möjligheten att teckna personförsäkring.

Motivering

Det är mycket svårt att teckna privat försäkring för en person med funktionsnedsättning. Det brukar ofta bli aktuellt i samband med att föräldrar vill teckna barnförsäkring. Det har förekommit att föräldrar av samtliga försäkringsbolag helt nekas att teckna försäkring för sitt barn.

Mot bakgrund av detta infördes år 2005 en så kallad kontraheringsplikt gällande personförsäkringar, inklusive barnförsäkringar, i försäkringsavtalslagen. Det innebär att försäkringsbolag inte kan vägra någon att teckna personförsäkring som bolaget i normala fall erbjuder allmänheten, när försäkringsbolagen fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för att vägra. Försäkringsbolag får inte göra schablonmässiga riskbedömningar utan är skyldiga att göra en individuell bedömning av varje enskild sökande.

Civilutskottet fattade under våren 2012 beslut om att genomföra en övergripande inventering av försäkringsbolagens hantering av ansökningar om barnförsäkringar med fokus på kontraheringsplikten och försäkringsbolagens praxis i fallen. Resultatet presenterades i en uppföljningsrapport.

Följande går att läsa i uppföljningsrapporten:

Under senare tid har det bl.a. i medierna förekommit uppgifter om att barn som varit för tidigt födda och haft en låg födelsevikt nekats att teckna barnförsäkring. Enligt medieuppgifterna har vissa av dessa barn vid tiden för ansökan bedömts vara friska av läkare och barnhälsovård. Detta har rest frågor om i vilken mån försäkringsbolagen gör individuella bedömningar av de sökande som försäkringsavtalslagen kräver.

.... Uppföljningen visar bl.a. på följande iakttagelser:

Konsumenternas Försäkringsbyrå menar att försäkringsbolagen i högre utsträckning borde hämta in individuella handlingar för att kunna göra bättre underbyggda individuella bedömningar, men också för att bättre kunna motivera eventuella avslagsbeslut. Annan kritik som har riktats mot försäkringsbolagen är att de är långsamma att ta till sig den senaste medicinska kunskapen, att de alltjämt gör schablonmässiga bedömningar, att det råder oklarhet om vilken vetenskaplig grund som besluten baseras på samt att avslagsbesluten relativt frekvent är dåligt underbyggda.”.

... Det förefaller alltså som om intentionen, att försäkringsbolagen endast i undantagsfall ska avslå en begärd försäkring, inte helt har uppfyllts. Det borde finnas utrymme för försäkringsbolagen att i högre omfattning kunna erbjuda barnförsäkringar med förhöjd premie eller klausul i de fall då risken för försäkringsfall bedöms som förhöjd, i stället för att avslå ansökningar och enbart erbjuda olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolagen skulle därmed agera på ett sätt som bättre överensstämmer med försäkringsavtalslagens intentioner.

Många upplever fortfarande stora problem när det gäller att teckna personförsäkringar, i synnerhet barnförsäkringar. Undermåliga motiveringar till avslagsbeslut förekommer dessutom alltför ofta. Den bilden bekräftas av Konsumentverket och Konsumenternas försäkringsbyrå.

I fall då individuella bedömningar grundade på vetenskapligt underlag inte gjorts kan detta klassas som en form av diskriminering. Det är inte acceptabelt att schablonmässiga bedömningar utan grund ligger till grund för att neka någon försäkring.

Kontraheringsplikten behöver förtydligas i lagstiftningen med målet att fler ska få möjlighet att teckna personförsäkring och tillsynen över lagens efterlevnad behöver förbättras.

Stockholm den 1 oktober 2013

Thomas Strand (S)

Carina Hägg (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

Christer Engelhardt (S)

Gunnar Sandberg (S)

Hans Ekström (S)

Hans Hoff (S)

Johan Andersson (S)

Jörgen Hellman (S)

Karin Åström (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Engle (S)

Krister Örnfjäder (S)

Per Svedberg (S)

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Åsa Lindestam (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)