Distribution av dagstidningar

Motion 2002/03:K412 av Carin Lundberg m.fl. (s)

av Carin Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnader för distribution av dagstidningar.

Motivering

Dagstidningar har en mycket stor betydelse som informatör och opinionsbildare i samhällsdebatten. Det huvudsakliga innehållet i dagstidningar är högaktuellt. Gårdagens tidning är gammal och har förlorat mycket av sitt värde. Ur demokratisk synpunkt är det synnerligen viktigt att alla människor har möjlighet att följa med i samhällsdebatten, oavsett om det handlar om lokala eller nationella frågor. Där har tillgången till dagstidningar sin givna plats, trots radio, TV, Internet och andra elektroniska medier.

Målet med mediepolitiken i Sverige är bland annat att stödja yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet. Detta mål hotas idag på grund av att alltfler prenumeranter i glesbygd inte får sin dagliga tidning på utgivningsdagen. Kostnaderna för utdelning av dagstidningar i glesbygd och framför allt lördagsutdelning har under senare år ökat kraftigt. Av den anledningen har ett särskilt distributionsstöd för sådan utdelning införts.

Uppgifter som vi fått ta del av men som ännu inte offentliggjorts säger att ytterligare kraftiga ökningar av distributionskostnaderna aviseras. Det innebär att ännu fler personer i landets glest byggda delar blir utan viktig aktuell information inte bara på lördagar utan även under vardagar.

Daglig tillgång till dagstidningar också i glesbygden är inte bara en demokratifråga. Det handlar också om att bibehålla en livaktig lands- och glesbygd. Tidningar tillsammans med övrig kommersiell service och samhällsservice är en viktig förutsättning för människors möjlighet att bo och arbeta i alla delar av landet.

Presstödsnämnden har fått i uppdrag att utvärdera distributionsstödet för dagstidningar under de kommande två åren. Vi menar att i uppdraget bör ingå att också noggrant följa kostnadsutvecklingen. Dessutom är det nödvändigt att föreslå åtgärder för att garantera utdelning av dagliga tidningar i glesbygden.

Stockholm den 21 oktober 2002

Carin Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Per Erik Granström (s)

Raimo Pärssinen (s)

Kristina Zakrisson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Rune Berglund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)