Djurrättsextremister

Motion 2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om djurrättsextremister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Demokratins grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Alla som bor i ett land ska ha rätt att tycka till om hur landet ska styras och vilka lagar som är gällande. I Sverige sker detta genom allmänna val vart fjärde år. Medborgare över 18 år har även rätten att ställa upp i fria och allmänna val till kommun, region eller riksdag. Medborgare har även rätt att tycka vad man vill om de beslut som tas; detta har man rätt att göra i både tal och skrift. I Sverige har vi näringsfrihet, det innebär att vem som helst har rätt att starta och driva företag och konkurrensen ska vara fri utan angrepp från det allmänna. Jobb och företagande är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva och blomstra. Idag finns en bredd av företagande på lands­bygden, och företagarnas entreprenöriella sidor växer i en tid av urbanisering.

Svenskt lantbruk är hårt konkurrensutsatt och tvingas hitta nya lösningar för sin fortsatta överlevnad i förhållande till sina europeiska och utomeuropeiska konkurrenter. En kombination av djurhållning, växtodling och entreprenadverksamhet är idag vanligt förekommande för att stärka företagen vid konjunktursvängningar.

Näringslivets värde och existens hotas av att demokratins principer sätts ur spel då människor i autonoma grupper anser sig stå över demokratin och lagen. För att demokratin och näringsfriheten ska kunna värnas krävs ett extra skydd mot och en nationell samordning av den här typen av hot och brott. Under de senaste åren har vi sett en upptrappning av brottslighet mot djurhållare, politiker och jägare på ett sätt som aldrig får normaliseras eller accepteras av ett samhälle. Hot, trakasserier, stöld, olaga intrång, gravskändning, mordbrand och skadegörelse inte bara mot en enskild näringsidkare utan även mot familjer och närstående runt företagaren är idag vanligt förekommande och rättsväsendet står ofta hjälplöst då dessa autonoma grupper ofta kommer i grupp och maskerade.

Samhället måste träda in och säga stopp. Organiserad civil olydnad har blivit en inkörsport till organiserad brottslighet på landsbygden och måste hanteras nationellt. Den här typen av brottslighet måste tas på större ansvar och straffpåföljderna behöver bli strängare.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)