Dödsstraff för barn

Motion 2013/14:U257 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dödsstraff för barn.

Motivering

År 2012 utfördes 682 avrättningar i 21 olika länder. Detta är visserligen en nedgång från 28 länder i början av 00-talet, men samtidigt har Japan, Indien och Pakistan utfört avrättningar under 2012 efter att de ha haft ett uppehåll under något år. Flest avrättningar utfördes i Kina, Iran och Irak följt av Saudiarabien, USA, Jemen och Sudan.

Även om dödsstraff riktade mot barn är förbjudet enligt internationell lag förekommer dessa dessvärre än i dag. Den 21 januari 2012 avrättades Fuad Ahmed Ali Abdulla i Jemen, för ett brott han begått när han ännu inte var 18 år fyllda, och den 9 januari i år (2013) avrättades Rizana Nafeek i Saudiarabien. Redan har ytterligare dödsstraff utdömts under året: Amnesty International uppmärksammar ett fall i Maldiverna, där två pojkar dömts till döden för ett mord de utförde som 17-åringar.

Varje avrättning av ett barn bryter mot internationell rätt. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om barnets rättigheter fastslår båda att dödsstraff inte ”skall utdömas för brott som begåtts av personer under 18 år”. Även andra internationella humanitära fördrag ger barn och ungdomar detta skydd.

Sverige bör i kontakten med de länder som tillämpar dödsstraff för barn under 18 år med tydlig skärpa fortsätta att påpeka de konventionsbrott detta innebär. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 september 2013

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)