Domares bisysslor m.m.

Motion 1998/99:Ju408 av Alice Åström m.fl. (v)

av Alice Åström m.fl. (v)
Domares bisysslor
Det har framkommit att en del justitieråd vid Högsta
domstolen har omfattande extra arbeten, vilka i många fall
ger större inkomster än den lön de får från sin ordinarie
tjänst. Justitieråden har en relativt hög lön bl.a. för att slippa
ta extra arbeten och därmed undvika att komma i
jävsituationer. Det kan ifrågasättas om antalet justitieråd kan
reduceras eftersom många har möjlighet till omfattande
sidouppdrag, och dessutom behöver frågan om lämpligheten
i olika bisysslor utredas. Ingen av domarna har, enligt
uppgift, självmant uppgivit till Domstolsverket vilka extra
arbeten de har åtagit sig. Domarna har tolkat att detta skulle
göras på uppmaning av regeringen. Vänsterpartiet anser att
domare villkorslöst skall meddela sidouppdrag till
Domstolsverket. Det har i sin tur att bedöma om dessa
uppdrags lämplighet i förhållande till domarämbetet.
Skiljande av domare från
befattning
Vi vill även ta upp frågan om under vilka förhållanden
ordinarie domare mot sin vilja får fråntas ett på sin rotel
lottat mål. Det har förekommit fall som visat att det råder
oklarhet på denna punkt. Det strider mot grunderna för
11 kap. 2 § regeringsformen om en domstolschef i
administrativ ordning skiljer en domare från befattningen
med ett mål i syfte att påverka målets handläggning. Det är
också principiellt oacceptabelt om ett sådant beslut fattas
som reaktion på ett beslut som domaren har fattat under
målets handläggning. Även Domarförbundet anser att dessa
principer bör framgå i lag och menar att denna fråga skall
utredas. Domstolarnas självständighet och skyddet mot
påtryckningar från utomstående - även regering, riksdag och
myndigheter - är ett nödvändigt fundament för en rättsstat.
Den aktualiserade frågan är därför av mycket hög
angelägenhetsgrad, och vi anser att frågan bör utredas
skyndsamt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om
lämpligheten av domares olika bisysslor,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag på regler för att alla
domare utan uppmaning skall redovisa alla bisysslor till
Domstolsverket.

Stockholm den 27 oktober 1998
Alice Åström (v)
Lena Olsson (v)
Yvonne Oscarsson (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Tanja Linderborg (v)
Tasso Stafilidis (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)