Domstolars informationsskyldighet

Motion 2020/21:3682 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av lagen i syfte att ålägga domstolar vid domstolsbeslut att tillkännage domen för eventuella arbetsgivare som kräver registerutdrag ur belastningsregistret, där brottet är sådant att det påverkar individens lämplighet för vissa anställningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Inom vissa yrken krävs att arbetsgivaren inhämtar registerutdrag ur belastningsregistret i syfte att förhindra återupprepning av brott mot särskilt utsatta personer såsom barn, personer med funktionsvariation eller äldre. Denna åtgärd har inneburit att det är avsevärt svårare att söka sig till dessa yrken vilka man uppenbart är olämplig för.

Men trots att möjligheten att begära registerutdrag vid anställning i vissa yrken har varit viktig för att hindra olämpliga från att söka sig till arbeten där de kan skada utsatta så har det visat sig att systemet har uppenbara brister. I flera fall har personer anställts och senare dömts för just de brott som ska redovisas i registerutdraget, utan att denna information nått arbetsgivaren. I några fall har grova övergrepp skett. Övergrepp som kanske hade kunnat undvikas ifall arbetsgivaren fått information kring dessa domar.

Den som erbjuder exempelvis barn- eller äldreomsorg eller sörjer för vård av den som har svårt att klara sig själv måste kunna ges verktyg att säkra dessa personers trygghet från övergrepp eller andra brott. Idag finns ingen samlad databas för de som döms inom vissa brottskategorier. En sådan databas ska kanske heller inte finnas. Därför går det inte att finna information om personer som dömts för brott vilka gjort dem uppenbart olämpliga för vissa yrken.

Staten ansvarar i grunden för att människor inte ska utsättas för brott. Trots detta saknar idag både privata och offentliga arbetsgivare den information som kan förhindra att de mest utsatta drabbas av kränkningar och brott. Däremot skulle staten, genom domstolarna, kunna stärka skyddet av utsatta genom att underrätta kända arbetsgivare om brott begås inom just dessa kategorier.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)