Drogtest av bilförare genom salivprov

Motion 2012/13:Ju324 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att ge polisen rättigheter att drogtesta bilförare genom salivtest.

Motivering

Nollvisionen är fastställd av riksdagen och är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Detta är den visionen för säkerheten på våra svenska vägar och vad vi ska jobba mot. I nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trots detta förolyckas människor i dag på grund av dåligt väderlag, teknik som inte fungerar och bristande kunskap och omdöme hos bilisten. Men det finns även de som förolyckas på grund av narkotika- och alkoholpåverkan. När det gäller alkohol får polisen göra rutinkontroller och testa förare utan föregående misstanke. Men inte vad gäller narkotika. Vi behöver i Sverige effektivare metoder för att få säkrare vägar. Ett steg mot detta är att polisen måste ges så effektiva metoder som möjligt för att upptäcka narkotika- och alkoholpåverkade bilförare.

I polisens arbetsuppgifter ingår att regelbundet göra slumpvisa alkoholtester av bilförare vid vägkanten. När det gäller möjligheterna att upptäcka förare som är påverkade av andra droger saknas i dag verkningsfulla instrument. Det enda redskapet är polismannens iakttagelser, eftersom polisen enbart kan använda urin- och blodprov för att säkerställa huruvida en bilförare är påverkad av narkotika. Dessa metoder är både tids- och kostnadskrävande. Dessutom måste det finnas en direkt misstanke för att få genomföra dem. Då uppskattningsvis 16 000 drogpåverkade förare ger sig ut i trafiken varje dag är detta ett allvarligt samhällsproblem.

Det finns idag väl utvecklade metoder som möjliggör för polisen att direkt på plats ta tillförlitliga och snabba prover för att direkt avgöra om föraren är påverkad av narkotika. Ett sådant prov utgörs av salivtest. Med ett salivtest skulle polisen bli mycket mer effektiv i sitt arbete i att få bort drogpåverkade förare från våra vägar.

För ett par år sedan beslutade riksdagen att ge Kriminalvården möjligheten att ta blod-, urin- och utandningsprov. I samma beslut gavs Kriminalvården även möjlighet att använda salivprov.

Med tanke på antalet drogpåverkade trafikanter på våra vägar bör det övervägas att ge polisen samma möjlighet, det vill säga att överväga att samma lagstiftning kan omfatta även polismyndigheten.

Stockholm den 28 september 2012

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)