Dubbelspår Gävle-Härnösand

Motion 2017/18:649 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka spårkapaciteten på sträckan Gävle–Härnösand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt för Sveriges tillväxt att det finns goda kommunikationer i hela landet – inte minst för företag och människor som har valt att bo och verka utanför storstäderna.

För näringslivet är det viktigt att kunna transportera gods till och från kunderna på ett säkert och snabbt sätt. För invånarna är det viktigt att kunna pendla till och från jobbet på olika orter. En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt.

En av de mest trafikerade sträckorna i Sverige är tågtrafiken Stockholm–Gävle–Härnösand. Dessvärre finns det flaskhalsar. En flaskhals är enkelspåret mellan Gävle och Härnösand. Med en utökad trafik blir det fler stillastående möten, vilket i sin tur innebär att den norra regionen får sämre tillgänglighet till Stockholm. Trafiken på sträckan har ökat väldigt mycket, och den är Sveriges hårdast belastade enkelspår, med över 80 procents kapacitetsutnyttjande, och järnvägen längst med södra Norrlandskusten kan idag inte ta mer trafik.

Längst södra Norrlandskusten bor det 500 000 personer, men idag är Gävle och Sundsvall två olika arbetsmarknadsområden. Med dubbelspår skulle städerna från Gävle i söder och Härnösand i norr bilda en gemensam arbetsmarknad. Kopplingen både söderut mot Mälardalen och norrut mot Umeå skulle också stärkas med ett dubbelspår. Restiden mellan Stockholm och Umeå skulle då understiga 4 timmar. För att bättre knyta ihop arbetsmarknadsregionen Gävle–Härnösand bör infrastrukturen och spårkapaciteten utökas och utvecklas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)