E-demokrati och e-förvaltning

Motion 2008/09:Fi216 av Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om e-demokrati och e-förvaltning.

Motivering

IT har blivit allt viktigare i demokratiska processer. Beteckningen ”e-” används allt oftare framför ord. Det talas om en mer effektiv e-förvaltning och om att stärka e-demokratin. För att kontakten mellan människor, å ena sidan, och myndigheter, kommuner och landsting, å andra sidan, ska fungera i elektronisk form – och upplevas som enkel – behövs stöd och samordning. E-demokrati innebär med andra ord att det offentliga Sverige – tack vare ny teknik – blir mer tillgängligt för medborgarna och företagarna.

När människor kontaktar det offentliga Sverige är det oftast myndigheter som är ansiktet utåt. Därför är en förutsättning för en fungerande e-demokrati en välfungerande e-förvaltning, alltså hur myndigheter kan kontaktas via Internet och hur medborgare kan utföra sina ärenden på nätet. Detta i sin tur beror på tilliten till tekniken och förtroendet för myndigheternas digitala kompetens. Tyvärr har våra myndigheter inte tillräckligt bra IT-säkerhet. Det förekommer cyberattacker, IT-system hänger sig alltför ofta, integritetskänsliga uppgifter kan röjas för obehöriga och tillgängligheten till samhällsviktiga tjänster är otillräcklig.

Det är angeläget att verka för ökad informationssäkerhet, att stödja myndigheterna i deras arbete med IT-säkerhet och att tydliggöra kraven. Myndigheterna måste ta IT-säkerhet på allvar. Bara med bra IT-säkerhet kan människor känna förtroende för tekniken, för myndigheter och för e-förvaltningen.

Myndigheterna, kommuner och landsting måste bli ännu bättre på att lägga ut all nödvändig information på nätet. Informationen måste vara lätt att hitta, webbsidorna bör finnas tillgängliga på andra språk samt anpassas mer för personer med funktionshinder. Högre krav bör ställas även på att människor ska kunna interagera med myndigheterna, kommentera beslut som tas och genomföra andra ärenden.

I början av 2008 presenterade regeringen en handlingsplan för e-för-valtning. Nu är det dags att ta nästa steg och förstärka politiken på området e-förvaltning och e-demokrati.

Stockholm den 22 september 2008

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)