E20 och infrastrukturen i Alingsås

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att planerade infrastruktursatsningar på E20 genomförs och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alingsås är en viktig del av Göteborgs arbetsmarknadsområde. Ett område som har en av Europas snabbast växande arbetsmarknader.

En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och ett hållbart bostadsbyggande. När E20 genom Alingsås färdigställs möjliggörs en hållbar förtätning av Alingsås innerstad. En förtätning som starkt kommer bidra till bostads- och kompetensförsörjning för hela arbetsmarknadsregionen.

E20 Genomfart Alingsås har varit med i den nationella planen för transportsystemet under 2014–2025. Enligt planerna ska vägen byggas om till fyrfältsväg i befintlig sträckning med trafikplatser vid Hedvigsberg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm.

Under våren 2013, efter mycket om och men, påbörjades projektering för vägplan. Byggstart ansågs då tidigast kunna ske under hösten 2018. Kostnaden i 2013 års prisnivå var bedömd till 880 Mkr.

Nu är utbyggnaden uppskjuten eftersom Alingsås kommun och Trafikverket kommit överens om att de medel som finns avsatta i den nuvarande planen inte räcker för en lösning som både Trafikverket och Alingsås kommun vill ha.

Det viktiga nu är att snarast komma fram till en lösning som tillmötesgår behovet av framkomlighet med behovet av ett fortsatt hållbart samhälls- och stadsutvecklings­arbete.

Projektet finns inte med i den nya infrastrukturplanen för 2018–2029.

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)