E6 genom Skåne

Motion 2017/18:707 av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S)

av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är betydande. Köbildningar på grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en region som växer befolkningsmässigt år efter år. Transittrafik till och från kontinenten och Skandinavien likaväl som ökad regional trafik i Malmö-, Lund-, Landskrona-, Helsingborgs- och Ängelholmsregionerna är betydande orsaker. Befolkningen ökar snabbare än genomsnittet för Sverige. Infrastrukturen behöver byggas ut för att möta ett ständigt växande behov.

Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa kritiska punkter. Det är viktigt att detta arbete kan komma igång skyndsamt. Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. På fler avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg. Det finns också anledning att se över på- och avfarter för att undvika köbildningar som uppstår och att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt. En del åtgärder har redan vidtagits och fler är på gång för att skapa bättre förutsättningar vid på- och avfarter och även för tillfartsvägar. De ökade behov som finns bör ses i ett sammanhang där en fortsatt utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken beaktas. Skåne och Själland i Danmark utgör tillsammans en dynamisk region, Öresundsregionen.

Att ha en väl fungerande trafiksituation i denna region är av stor nytta i ett nationellt svenskt men också skandinaviskt perspektiv för jobb, tillväxt och en hållbar utveckling.

Per-Arne Håkansson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)