Effekterna av en snabbt växande vildsvinsstam

Motion 2008/09:MJ481 av Lennart Sacrédeus (kd)

av Lennart Sacrédeus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samarbete med berörda organisationer, ta fram en handlingsplan för att begränsa de negativa effekterna av den snabbt växande svenska vildsvinsstammen.

Motivering

Efter att ha varit utrotade i Sverige rör sig vildsvin åter i svenska marker. Numera finns de även i Dalarna, så långt norr ut som till Mora. Inte bara trädgårdar har fått besök av den ovälkomna gästen, utan även lantbrukare i länet har rapporterat om hur spannmåls- och annan odling förstörts för stora belopp. När vildsvinen ökar i antal sker också fler trafikolyckor, eftersom viltstängslen många gånger inte stoppar vildsvinen.

Enligt Svenska Jägareförbundet kan tillväxten inom en vildsvinspopulation uppgå till omkring 13 procent per år, vilket göra att en vildsvinspopulation kan fördubblas på ca sex år – även om jakt sker i området. Till följd av vildsvinsstammens stora expansion förändras också dess beteende. I regel är vildsvinet extremt skyggt och flyr så snart det känner lukten av en människa, men det har nu dokumenterats hur vildsvin vistas nära människor och till och med inne i samhällen.

Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan markägare, jordbruksarrendatorer och jägare för att minimera vildsvinens skadliga framfart. I vildsvinstäta områden kan vissa lantbruk få så mycket som 30–40 procent av sina odlingar – vallar, potatis-, spannmåls- och majsfält m.m. – förstörda samtidigt som skogsbruk drabbas när vildsvinen bökar upp nysatta skogsplantor. Några möjligheter att få statlig ersättning för skador av jaktbara viltarter såsom älg, hjort och vildsvin finns inte.

Lavinartat har trafikolyckorna med vildsvin ökat de senaste fem åren, från några hundra till 1 587 under 2007. Under 2008 bedöms dessa trafikolyckor ytterligare fördubblas till cirka 3 000 till följd av den stora tillväxten av vildsvinsstammen.

Naturvårdsverket har föreslagit att särskilda besiktningsmän ska utbildas för att kunna bedöma omfattningen av skador i lant- och skogsbruk. Vidare vill man att förebyggande åtgärder tas fram i samverkan med jordbrukare, jägare, arrendatorer och deras respektive organisationer.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beslutade vid sin förbundsstämma 2008 att verka för en ökad avskjutning av vildsvinsstammen och en lagstadgad möjlighet till viltskadeersättning vid omfattande skador.

Enligt en utredning från Naturvårdsverket bör vildsvinen jagas hårdare, och med mer effektiva jaktmetoder. Naturvårdsverket anser att det krävs samlade insatser för att begränsa vildsvinens skador i jordbruket samt för att minska antalet trafikolyckor.

Det är nu mer angeläget än någonsin att komma till rätta med effekterna av den svenska vildsvinsstammens exponentiella tillväxt och allt större utbredning. Detta uppdrag bör ges åt Naturvårdsverket i samarbete med jordbrukare, jägare, arrendatorer m.fl. och deras respektive organisationer.

Stockholm den 30 september 2008

Lennart Sacrédeus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)