Effektivare narkotikabekämpning

Motion 2009/10:So585 av Per Lodenius (c)

av Per Lodenius (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för hur en produkt narkotikaklassas behöver ses över för att korta handläggningstiden.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att förhindra att droger säljs via Internet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att de behandlingsmetoder som används bevisligen ger effekt och att kunskapen om detta sprids.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att missbrukare snabbt ska kunna få tillgång till fungerande behandling.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samarbetet med den ideella sektorn bör öka i det drogförebyggande arbetet.

Motivering

Det finns en bred politisk enighet om att Sverige ska vara fritt från narkotika. Narkotikans skadeverkningar är mycket stora, både för den enskilde missbrukaren och för hans eller hennes familj och närstående. Narkotikamissbruk leder till ökad kriminalitet, fler sjukdomar, social utslagning och svårigheter att få eller kunna behålla ett jobb. Därför är det viktigt med insatser genom såväl myndigheter som Polisen och Tullen likaväl som tillgång till vård och behandling.

Till skillnad från alkohol så stannar t.ex. hasch kvar i kroppen flera veckor och påverkar därför verklighetsuppfattningen under lång tid. Droger som t.ex. amfetamin och ecstasy har så kraftig påverkan på kroppen att långvarig användning ofta ger även svåra psykiska effekter. Listan på skadeverkningarna kan göras lång. Barn och unga är speciellt utsatta och därför extra viktiga i det drogförebyggande arbetet.

Det finns därför flera anledningar till att intensifiera det drogförebyggande arbetet och öka tillgången till vård och behandling för dem som missbrukar.

Det kommer ständigt nya ämnen som kan användas i berusningssyfte. Innan dessa är klassade som narkotika har polisen svårt att göra något. Därför behöver rutinerna för hur en produkt narkotikaklassas ses över så att handläggningstiden kan kortas och polisens drogarbete därmed underlättas.

Internet har fått en ökande roll i distributionen av droger. Många sajter säljer olika otillåtna preparat och skickar dem per post. För att det drogförebyggande arbetet ska fungera krävs att berörda myndigheter intensifierar arbetet med att förhindra att droger säljs via Internet.

När en missbrukare blivit motiverad till att genomgå behandling är det mycket viktigt att samhället säkerställer att den behandling som erbjuds är evidensbaserad så att den bevisligen ger effekt. Att erbjuda en behandling som inte är effektiv är oetiskt. Kunskapen om vilka behandlingar som är effektiva bör också spridas till kommuner och landsting.

För att en person ska bli fri från narkotikamissbruk krävs att personen är motiverad och att det finns behandling att tillgå snabbt utan att personen ska behöva vänta. Blir det för krångligt och tar det för lång tid så finns risk att motivationen minskar. Därför är det viktigt att missbrukare snabbt kan erbjudas behandling.

Ibland kan missbrukare ha ett misstroende för myndighetspersoner som gör det svårt att etablera den förtroendefulla relation som behövs för att kunna erbjuda hjälp. I denna situation kan den ideella sektorns företrädare vara den brobyggare som behövs. Den ideella sektorn har också en viktig uppgift i att informera, erbjuda stöd, m.m. Därför bör samarbetet med den ideella sektorn öka i det drogförebyggande arbetet.

Stockholm den 2 oktober 2009

Per Lodenius (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)