Ekologiskt hållbar upphandling

Motion 2000/01:Fi803 av Agneta Ringman (s)

av Agneta Ringman (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ekologiskt hållbar upphandling.
Motivering
I strävan att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle har den offentliga
upphandlingen genom sin omfattning en central roll. Regeringen är väl
medveten om detta. Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling har i
uppdrag att vara en pådrivande kraft i det arbetet. Delegationen har bl. a.
fått i tilläggsuppdrag att ta fram ett för hela den offentliga sektorn
gemensamt internetbaserat verktyg. Det skall tjäna som modell för
ekologiskt hållbara upphandlingar.
Detta är utmärkt. Men det räcker inte med insatser på central nivå. Det
gäller också att stimulera den lokala och regionala nivån att ha ett ekologiskt
tänkande i den offentliga upphandlingen. Det gäller inte minst att etablera ett
samarbete mellan offentlig och  ideell verksamhet.
Det är angeläget att både dra nytta av de erfarenheter som redan har gjorts
på lokal nivå och att stimulera det fortsatta arbetet att utveckla det
ekologiska
tänkandet i offentlig upphandling.
Det finns alltid en risk att ekonomiska överväganden fäller avgörandet när
man på lokal nivå skall göra en upphandling. Det är därför angeläget att
regeringen överväger hur det ekologiska synsättet skall få ordentligt
genomslag i upphandlingen på lokal nivå. Ett sätt skulle kunna vara att stödja
försöksverksamhet i några kommuner där då också de ideella krafterna
engageras.

Stockholm den 27 september 2000
Agneta Ringman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)