Ekonomiska ersättningar till nämndemän

Motion 2004/05:Ju451 av Alf Eriksson (s)

av Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över ersättningsreglerna för nämndemän.

Motivering

En nämndeman är en representant för allmänheten. De är valda av kommunfullmäktige. Med nämndemännens medverkan i den dömande verksamheten garanteras medborgarnas insyn i domstolarnas arbete. Nämndemännen bidrar till att domstolarnas avgörande ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Nämndemännen tillför domstolarna lokala kunskaper, kompetens och erfarenheter från andra områden än det rent juridiska.

En nämndeman skall ha gott omdöme, vara en aktiv lyssnare, kunna argumentera och stå för sina åsikter samt vara väl insatt i hur samhället fungerar.

En nämndeman avlägger samma domared som juridiskt utbildade domare och alla rättens ledamöter har samma rösträtt. Det är oerhört mycket utöver lagtolkningen som ska vägas in när ett fall kommer upp i en domstol och dåär livserfarenheten och andra kunskaper avgörande - samma sak gäller oavsett om man är jurist eller snickare.

I fråga om ersättning för inkomstförlust för nämndemän som kallas till rätten, är den grundläggande utgångspunkten att ingen skall behöva förlora ekonomiskt på att åta sig uppdrag som nämndeman. Detta stämmer tyvärr inte. En nämndeman som kallas till rätten får löneavdrag från sin arbetsgivare och ersättning från Domstolsverket för förlorad arbetsförtjänst. Men varken arbetsgivaren eller Domstolsverket betalar in någon pensionspremie för nämndemannen, vilken om hon/han har många uppdrag för rätten, inför sin pensionering kan förlora betydande summor.

På sikt kan denna ekonomiska förlust för nämndemännen betyda att det blir svårt att rekrytera ansvarsfulla medborgare till nämndeuppdragen. Det betyder då att mångfalden bland nämndemannakåren kommer att urholkas betydligt.

Regeringen bör se över reglerna för ekonomisk ersättning till nämndemännen så att de överensstämmer med de ekonomiska förutsättningar vid till exempel ledighet för annat lokalt politiskt uppdrag.

Stockholm den 29 september 2004

Alf Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)