Ekonomiska förutsättningar för sociala företag

Motion 2007/08:N247 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Coompanion bör få ett tydligt uppdrag att vara rådgivare till den sociala ekonomins företagande.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man bör utreda om Coompanion kan få samma möjligheter som Almi att besluta om och erbjuda lån vid start av nya företag inom den sociala ekonomin.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över LOU med hänsyn till de sociala företagen.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försäkringskassan och arbetsförmedlingen tar med de sociala företagen som aktörer vid upphandling av rehabiliteringstjänster.2

1 Yrkande 3 hänvisat till FiU.

2 Yrkande 4 hänvisat till SfU.

Motivering

Sociala företag växer fram i Sverige liksom i resten av världen. De erbjuder varor och tjänster på marknaden precis som alla andra företag, men de har också ett annat syfte som är att erbjuda människor som inte har någon plats på arbetsmarknaden möjlighet att komma in. Det kan gälla människor som varit sjukskrivna eller arbetslösa länge, som har långvariga psykiska störningar, missbruk eller kriminalitet med sig i bagaget.

Sociala företag behöver både stöd i sitt företagande och ekonomiskt stöd i uppbyggnadsskedet av företaget. Almi ska ge rådgivning för små företag men har idag alltför grunda kunskaper om den sociala ekonomins företagande och även hur de sociala företagen fungerar. Coompanion, tidigare lokal kooperativ utveckling, har kunskaper men inga möjligheter att ge ekonomiskt stöd. Coompanion bör få ett tydligt uppdrag att vara rådgivare till den sociala ekonomins företagande inklusive de sociala företagen och med det de ekonomiska resurser som krävs. Ytterligare ett steg i detta är att utreda om Coompanion kan få samma möjligheter som Almi att besluta om och erbjuda lån vid start av nya företag inom den sociala ekonomin.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har sin grund i EU-regelverk men är i Sverige dåligt anpassad till små företag och den sociala ekonomins företagande. Man behöver göra en översyn av lagstiftningen och därvid klargöra att man kan skriva in sociala hänsyn, kontinuitet för brukarna och närhet i anbudsunderlaget.

Sociala företag har ofta i sin företagsidé med att man ska stärka människors självkänsla och förmåga att ta ansvar för sitt eget liv, empowerment. Därför är det viktigt att man blir känd och erkänd som en aktör när det gäller social rehabilitering och att man inte bortser från den här resursen vid upphandling för exempelvis Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Lokala och regionala behov av olika tjänster och tjänsteutövare behövs för att täcka människors varierande behov.

Stockholm den 2 oktober 2007

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)