Ekonomiska frizoner för företag

Motion 2021/22:1609 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att under en provperiod inrätta ekonomiska frizoner för företag i ett visst antal utpekade områden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler upplever ett tudelat Sverige där jobb och investeringar koncentreras till de större städerna. Detta ställs i bjärt konstrast till de en gång så framgångsrika och starka industri- och bruksorterna som byggde landet. Många av dessa präglas idag av hög arbetslöshet och bristande framtidstro. Tomma gapande lokaler vittnar om en svunnen framgångsrik era. Denna strukturomvandling gör att många mindre orter och landsbygdskommuner har svårt att leverera den service och den välfärd som medborgarna har rätt till. Företag och arbetstillfällen flyttar från kommunerna och många invånare i arbetsför ålder följer med. Ett vikande befolkningsunderlag leder till minskade skatteintäkter och försämrad service i en allt snabbare takt och nedåtgående spiral.

För att fler områden ska ha möjlighet att växa, utvecklas och stå på egna ben behöver vi tänka utanför de givna ramarna. Därför föreslår vi att regeringen ser över möjligheten att inrätta skattefria zoner för företag under ett begränsat antal år. Detta är en metod som är väl beprövad på flera håll – inte minst i europeiska länder som Polen och Irland med positiva resultat och provas nu även i England. I England finns för närvarande 44 områden, så kallade Enterprise Zones, där både nystartade och befintliga företag lockas att etablera sig genom att slippa betala bolagsskatt under en femårsperiod. Dessutom får dessa företag tillgång till exempelvis snabbt bredband och enkla planprocesser. Satsningen har nu dessutom visat sig vara en succé och har både lockat till sig stora privata investeringar och lett till många nya företagsetableringar. Det gör att den brittiska regeringen nu väljer att utöka antalet zoner.

I och med att lands- och glesbygd ofta har svårare än städer att locka till sig både kapital och arbetstillfällen, inte minst på grund av konkurrensnackdelar såsom långa avstånd och gleshet, kunde en satsning på så kallade ”enterprise zones” bidra till fler företagsetableringar, nationellt och kanske till och med internationellt kapital. Detta skulle vara väl värt att testa genom att man under en provperiod och inom ett visst antal utpekade områden kunde inrätta skattefria zoner för företag.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)