Ekonomiska villkor för familjehem

Motion 2007/08:A395 av Per Svedberg (s)

av Per Svedberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som bedriver familjehemsverksamhet.

Motivering

Barn och ungdomar som kommer i fråga för placering i familjehem har ofta en komplex problematik, vilket ställer stora krav på tillgänglighet hos familjehemmen.

Familjehemsföräldrarnas möjlighet att skapa en trygg situation för dessa, som ofta har erfarenheter av upprepade separationer, svårigheter att finna sig tillrätta i förskolan och skolan eller har en psykiatrisk problematik, kräver i olika omfattning tid och närvaro av trygga vuxna. De placerade barnens behov av trygg vuxenkontakt är många gånger omöjlig att förena med ett yrkesarbete.

Utöver de mer traditionella familjehemsplaceringarna finns också ett stort behov av familjer som kan ställa upp akut. Socialtjänsten i Gävle har för närvarande kontrakterade familjer som tar emot jourplaceringar, dock inte i den omfattning som behövs.

Frågan om familjehemsföräldrars ekonomiska förutsättningar har tidigare under åren lyfts fram i olika utredningar och rapporter. Sannolikt är det många kommuner som i likhet med Gävle brottas med svårigheter att rekrytera familjehem. Mot den bakgrunden finns det anledning för regeringen att agera för att förbättra villkoren för dem som bedriver familjehemsverksamhet genom översyn och anpassning av bl.a. arbetsmarknadsförsäkringarna (a-kassan).

Stockholm den 5 oktober 2007

Per Svedberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)