Eldrimner

Motion 2008/09:MJ379 av Marie Nordén m.fl. (s)

av Marie Nordén m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av Eldrimners fortsatta verksamhet.

Motivering

Den småskaliga livsmedelsförädlingen bidrar på många sätt till en hållbar utveckling av landsbygden och regionerna. Många jordbruk får genom vidareförädling möjligheter till en lönsam diversifiering av verksamheten som i många fall kan leda till att nya företag och nya sysselsättningsmöjligheter skapas. Småskalig livsmedelsförädling med utgångspunkt i lokal tradition och kunskap kan också utgöra uppskattade turistmål och härigenom bidra till ökade regionala inkomster.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under flera år bedrivit en utvecklingsverksamhet i form av ett resurscentrum, kallat Eldrimner, för småskalig och hantverksmässig livsmedelsförädling. Verksamheten har haft som syfte att stödja producenter som vill starta någon form av hantverksmässig livsmedelsförädling.

År 2005 fick Länsstyrelsen i Jämtlands län ett nationellt uppdrag av regeringen att sprida kunskaper och erfarenheter inom området småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling genom allmän rådgivning, information och nätverksbyggande i hela landet inom detta område. I uppdraget ingick att uppdraget skulle utvärderas under 2008 och en rapport skulle vara inlämnad senast den 1 april 2008. Rapporten skulle redovisa verksamhetens resultat och effekter på företagande, sysselsättning och allmän utveckling i landsbygdsområden och ligga till grund för regeringens beslut om verksamhetens fortsatta bedrivande.

Sweco konstaterar i sin utvärdering att sett till de tillgängliga resurserna blir ändå slutbetyget för Eldrimner väl godkänt. Detta inte minst sett till verksamhetens betydelse för sysselsättning och utveckling i bygder där sysselsättningsmöjligheterna generellt är svaga. I en jämförelse med andra regional- och sysselsättningspolitiska insatser är sannolikt stödet till Eldrimner mycket effektivt.

Efter gjord utvärdering och efter uppmaning av Jordbruksdepartementet lämnade Eldrimner in en ansökan för 2008–2010 till Statens jordbruksverk. Därefter har inga beslut fattats. Visserligen har Statens jordbruksverk gett ett muntligt besked att pengar ska komma för 2008, men att finansieringen är osäker för 2009 och 2010. Jämtlands läns länsstyrelse har litat på det muntliga beskedet och har därför förskotterat medel till verksamheten 2008.

Osäkerheten är naturligtvis stor inför framtiden. För närvarande (mitten av september 2008) är man mitt inne i planeringen av verksamheten för 2009 samtidigt som man inte vet om man har några ekonomiska medel att genomföra den med.

Vi anser att det är ytterst otillfredsställande att Eldrimner fråntogs sitt nationella uppdrag vid årsskiftet 2007/08, särskilt med tanke på att utvärderingen inte var genomförd. Det är också lika otillfredsställande att beslut om ekonomiska medel för 2008, liksom för 2009–2010, ännu inte tagits.

Vårt förslag är att Eldrimner återfår sitt nationella uppdrag som nationellt resurscentrum för småskalig hantverksmässig livsmedelsförsörjning, d.v.s. mathantverk.

Stockholm den 2 oktober 2008

Marie Nordén (s)

Berit Andnor (s)

Christin Hagberg (s)

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)