Elektrifiering av Kinnekullebanan

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljövänliga kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett livskraftigt näringsliv. Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av västra Götalands norra delar och är en viktig del av järnvägssystemet i västra Götaland. Att människor snabbt kan nå exempelvis universitets- och högskoleorter är viktigt för att ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.

Banan är också viktig för att övrig pendling inom regionen kan ske på ett miljövänligt sätt. Därför föreslår vi på sikt en elektrifiering av bansystemet.

Satsningar behövs

För att människor ska kunna bo kvar i Skaraborg men jobba i t.ex. Trollhättan, Göteborg eller Örebro krävs ytterligare tågavgångar och förbättringar i kollektivtrafiken. Men även en förlängning av sträckningen mot Trollhättan skulle med små medel göra en värdefull avlastning på Västra stambanan som för länge sedan slagit i kapacitetstaket.

Tack vare redan genomförda satsningar på Kinnekullebanan har allt fler upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget mitt emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur för såväl godstrafik som persontrafik nås omvärlden med lätthet och verksamheter kan bedrivas i naturskön miljö.

Dåligt underhållen bana

Det är positivt att Trafikverket i den infrastrukturplan som presenterades i augusti 2017 har med en satsning på Kinnekullebanan i planerna. Det handlar om spårupprustning på sträckan Håkantorp–Mariestad. Vi utgår dessutom ifrån att banan får del av den rejält ökade potten för järnvägsunderhåll som riksdagen på regeringens förslag beslutat om.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen menar att förutsättningarna för en kommande elektrifiering finns och att det inte behöver innebära en kostnad på sikt. Västtrafik kan spara stora belopp eftersom det är mycket dyrare och mer miljö-påverkande att köra dieseltåg än eltåg.

Biosfärområde

Kinnekullebanan går igenom ett Unesco-utpekat biosfärområde, Vänerskärgården med Kinnekulle, vilket innebär ett område som pekats ut som modellområde för hållbar utveckling. Inom detta område pågår olika utvecklingsprojekt för att förverkliga hållbar utveckling, där hållbart resande med Kinnekullebanan pekas ut som en viktig del för att göra detta möjligt.

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Monica Green (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)