En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2016/17:2449 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering av artikel 114 i Lissabonfördraget och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska styrmedel och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att korta handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett harmoniserat prövningsförfarande beträffande växtskyddsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen bör ges ett tydligare uppdrag att samverka med myndigheter och branschorganisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti där försiktighetsprincipen är grundläggande. Detta är också grunden till Sverigedemokraternas kemikaliepolitik. Kemikalier är idag en del av vår vardag. Varje dag utsätter vi vår natur och våra kroppar för kemikalier. Det är ingenting vi i regel tänker på och oftast är det heller ingenting som är farligt. Det bör också framhållas att begreppet giftig står i stark relation till ämnets koncentration och användningssätt. Men kemikalier och deras interaktion kan vara ett komplext område, för även om enskilda kemikalier kan vara ofarliga kan de i kombination med varandra vara giftiga och vad som är ofarligt och till nytta i små mängder kan vid höga koncentrationer vara farligt.

Det är därför viktigt att kemikaliearbetet präglas av evidensbaserad forskning där man noga väger för- och nackdelar samtidigt som arbetet med att begränsa oönskad spridning av kemikalier bedrivs kraftfullt. Extra hög prioritet ska ges arbetet med att begränsa förekomsten av farliga och potentiellt farliga kemikalier i produkter riktade mot barn. Det handlar ytterst om människor hälsa och deras förtroende för regelverk och myndigheter.

Kemikaliepolitik på EU-nivå

Kemikaliepolitiken är idag hårt reglerad på EU-nivå och möjligheterna för enskilda länder att bedriva en självständig kemikaliepolitik är idag starkt begränsad. Som EU-kritiskt parti är Sverigedemokraterna djupt kritiskt mot detta, samtidigt som det är viktigt att understryka att det är av stor vikt för vår konkurrenskraft att inte svenska företag missgynnas på grund av svensk kemikaliepolitik. Lissabonfördraget ger genom artikel 114 medlemsländer möjlighet att införa hårdare krav än vad EU:s miljölagstiftning kräver. Detta är positivt, men genom den nuvarande tolkningen av artikel 114 är dessa möjligheter mycket starkt begränsade. Sverigedemokraterna vill arbeta för att en revidering av artikel 114 som skapar bättre möjligheter för medlemsländerna att påverka sin egen lagstiftning i mer restriktiv riktning.

Kemikalieskatter

Ekonomiska styrmedel kan vara ett viktigt instrument för att minska spridningen av oönskade kemikalier till förmån för mindre skadliga kemikalier. Grundläggande när det kommer till ekonomiska styrmedel är att de måste utformas på ett sådant sätt att de har en tydlig miljönytta och inte försämrar konkurrenskraften för svenska företag.

Tillståndsförfarande

Ett problem för svenska företag är idag Kemikalieinspektionens långa handläggningstider. Detta har varit ett problem särskilt för bekämpningsmedel och kritik har riktats såväl från branschen som från Justitiekanslern. Ökade kostnader och osäkerhet för svenska företag bidrar till att försämra svenska företags konkurrenskraft. För att råda bot på detta bör Kemikalieinspektionen verka för att korta och förenkla handläggningen.

Samverkan mellan myndigheter och branschorganisationer

När det kommer till växtskyddsmedel bör regeringen ge Kemikalieinspektionen instruktioner att i större utsträckning sträva efter harmonisering med övriga EU-länder beträffande ansökningar om godkännande och dispenser. Det är viktigt i detta arbete att ha ett brett perspektiv där hänsyn tas till företags konkurrenskraft samt miljökonsekvenserna av en ökande import, vilket blir resultatet om svenska jordbrukare inte kan konkurrera med andra länder. Många företag upplever idag handläggningen som stel och svår att förutse. För att råda bot på detta bör Kemikalieinspektionen ges ett tydligare uppdrag att samverka med andra myndigheter samt branschorganisationer.

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Anders Forsberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)