med anledning av prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A1 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Näringslivet i Norrbotten genomgår för närvarande en stark strukturomvand-ling. Fortfarande finns de traditionella basindustrierna kvar, men i en ny form. Gruvindustrin producerar allt mer med allt färre anställda. Malmhanteringen liksom skogsindustrin och energiproduktionen har utvecklats vidare och för-finats. Det innebär att de traditionellt många arbetstillfällena har ersatts med nya, men färre, jobb som kräver högre kompetens.

Norrbotten har också fått en ny basindustri som bygger på snö, mörker, kyla, gleshet och stora avstånd. En omfattande verksamhet har byggts upp kring testning av bilar och bilkomponenter och utveckling pågår bland annat kring testning av flyg och robotsystem samt tåg och tågkomponenter. Länets stora naturvärden har gett upphov till ett växande antal företag inom turism, som erbjuder aktiviteter och upplevelser både under vintertid och på sommaren.

Många av de nya företagen är fortfarande under utveckling och arbetstill-fällena är ofta starkt säsongsbetonade. Testverksamheten till exempel bygger just på snö, mörker och kyla som det finns gott om under vintertid, medan verksamheten ligger nere under sommaren. Ungefär samma förutsättningar gäller för turistanläggningar. De som satsar på skidsport eller färder med hundspann i vinternatur har inte verksamhet på sommaren. Företagare inom fisketurismen kan ofta inte ordna sysselsättning åt sina anställda under vinter-halvåret.

Stora ansträngningar görs av kommuner, näringsliv med flera att organise-ra arbeten som kompletterar varandra. För de anställda gäller det att hitta jobb som avlöser varandra så att man har sysselsättning året om.

En stor del av de nya arbetstillfällena är dessutom på deltid, och det är fö-reträdesvis kvinnor som inte har heltidsarbeten. För dem innebär den före-slagna nya arbetslöshetsförsäkringen att de över huvud taget inte kan kvalifi-cera sig till a-kassa, utan i tider av arbetslöshet blir hänvisade till socialbidrag i stället för egen försörjning.

Eftersom avstånden är långa, är det svårt för människor att dagpendla mel-lan olika arbetsmarknadsregioner. Detta försvårar ytterligare deras möjlighet att skaffa sig en heltidssysselsättning.

Tillväxten i Norrbotten är stark idag och utflyttningen från länet har vänt till en befolkningstillväxt. Arbetslöshetsförsäkringen har traditionellt haft stor betydelse för norrbottningarna på grund av klimatet och geografiska och andra förhållanden i länet, men försäkringen i dess nuvarande form behövs även i den pågående omställningen. Det är viktigt att människor har trygghet i sin vardag så att de kan stanna kvar i länet och pröva på nya möjligheter. Tidigare var det enda alternativet att flytta söderut.

Stockholm den 28 november 2006

Kristina Zakrisson (s)

Fredrik Lundh (s)

Maria Öberg (s)

Lars U Granberg (s)

Karin Åström (s)

Leif Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)