En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Med regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete kommer ersättningsnivåerna för vissa människor att sänkas rejält. Propositionen slår väldigt hårt mot säsongsarbetare och deltidsarbetande. Bara i Värmland finns det 5 938 tim- och deltidsanställda som vill arbeta mer. I Värmland utförs säsongsarbete bl.a. inom turismnäringen, byggverksamheten, skogsbruket och jordbruket.

Regeringen föreslår att normalarbetstiden ska beräknas på den genomsnittliga arbetstiden under ramtiden om tolv månader mot tidigare sex månader. Det betyder att tiden för att kvalificera sig för full inkomstbortfallsförsäkring fördubblas. Den som bara arbetat sex månader – säsongsanställda t ex – får bara hälften så hög ersättning som idag. Detta drabbar många som arbetar t ex inom Byggnads, Kommunal, Handels och Hotell- och restaurang eftersom de ofta börjar arbeta på timanställningar och sedan får ett längre vikariat. I första hand är det unga människor och kvinnor som kommer att drabbas.

Regeringen föreslår också att det nuvarande villkoret att den sökande ska ha förvärvsarbetat i minst sex månader och utfört arbetet under minst 70 timmar per månad ska ökas till 80 timmar per månad. Det innebär att de – framförallt kvinnor och ungdomar – som arbetar halvtid, med en veckoarbetstid på 36 timmar, inte ens kvalar in i försäkringen. Det är troligt att det kommer att bli problem för vissa branscher – där timanställningar, säsongs- och deltidsarbete är vanligt – att rekrytera personal framöver. Vem vill utbilda sig inom dessa branscher när man inte kan leva på sitt yrke?

I Värmland är turismnäringen, byggverksamheten, skogsbruket och jordbruket viktiga branscher där säsongsarbete, timanställningar och deltidsjobb är vanligt. Förslagen som presenteras i propositionen kommer därför att slå hårt mot bl.a. vårt län.

Förslaget slår särskilt hårt mot glesbygden där arbetslösheten ofta är stor. Många kommuner med tunga industrier där många går sjukskrivna på grund av utslitna leder, ryggar och nackar kommer att få ännu högre kostnader på grund av att antalet personer som måste söka försörjningsstöd kommer att öka på grund av försämringen i arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom säsongsarbete och deltidsarbete är en sådan framträdande del av det värmländska yrkeslivet kommer också värmländska kommuner att drabbas hårt av förslagen i propositionen.

I Värmland finns det 3 858 personer som är öppet arbetslösa, och av dem är 500 inte med i någon arbetslöshetsförsäkring. Det finns också 9 676 personer som deltar i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd (inklusive lönebidrag etc.). Konsekvenserna av regeringens arbetsmarknadspolitik, nedskärningar av åtgärder och försämrad arbetslöshetsförsäkring, kommer att drabba de flesta av ovan nämnda individer. Många går från en givande sysselsättning direkt ut i en arbetslöshet med försämrad arbetslöshetsförsäkring. Förslaget kommer med andra ord att slå hårdast mot dem som har det svårast.

Arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen ska stötta den arbetssökande att satsa på att få ett nytt jobb och en egen försörjning. Inga arbetslösa ska tvingas att acceptera underbetalda jobb med dåliga arbetsvillkor, och därför är en bra arbetslöshetsförsäkring viktig. Regeringen kommer med den här propositionen att försvaga arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden och dumpa lönerna i Sverige.

Vi är övertygade om att arbete och eget företagande skapas när man har ett trygghetssystem, när man har råd att vara arbetssökande och har möjlighet att vidareutbilda sig – alltså när det finns en arbetslöshetsförsäkring som ger människor trygghet att våga utveckla sig själv. Det behövs en arbetslöshetsförsäkring som gör att människor vågar hoppa på en ny anställning eller starta något eget företag. Propositionen som nu läggs skapar bara otrygghet.

Stockholm den 29 november 2006

Ann-Kristine Johansson (s)

Tommy Ternemar (s)

Berit Högman (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-12-01 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)