En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A16 av Agneta Gille och Laila Bjurling (s)

av Agneta Gille och Laila Bjurling (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Den borgerliga regeringens planerade försämringar av arbetslöshetsförsäkringen med sänkta ersättningsnivåer, ett tuffare arbetsvillkor och höjda egenavgifter slår hårt mot kvinnor. De analyser och den granskning som gjorts visar entydigt att förslagen om de genomförs, får allvarliga konsekvenser för jämställdheten i arbetslivet.

Regeringen väljer helt och hållet att bortse ifrån det faktum att kvinnor generellt sett har en lösare anknytning till arbetslivet, att kvinnor är klart överrepresenterade i gruppen visstidsanställda och ofrivilligt deltidsarbetslösa. Förutom att de sänkta ersättningsnivåerna i a-kassan, tenderar att pressa lönerna nedåt, i synnerhet de lågavlönade kvinnornas, får förslagen ett antal andra negativa följder som i synnerhet drabbar kvinnor. Ett exempel är hur beräkningen av normalarbetstiden förändras. Enligt nuvarande regler krävs sex månaders arbete för att kvalificera sig för full a-kasseersättning, men enligt regeringen ska det fortsättningsvis fordras tolv månader. För visstids- och deltidsanställda, där majoriteten är kvinnor, kan detta slå ekonomiskt hårt.

Även höjningen av egenavgifterna kommer att kraftigt missgynna kvinnor. Regeringen har aviserat att arbetslösa inte ska omfattas av höjningen, men definitionen av arbetslös innebär bland annat att deltidsarbetslösa omfattas och får betala hela den höjda avgiften, medan den som är heltidsarbetslös undantas.

Den borgerliga regeringen konstaterar själv att Förslag om förhöjd finansieringsavgift kan få konsekvenser som medför att det inte är neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ovanstående exempel visar att regeringens omstöpning av a-kassan är djupt orättfärdig ur ett jämställdhetsperspektiv. Den massiva kritik som också framförts från ett stort antal remissinstanser och fackliga organisationer är så överväldigande att regeringen borde lyssna på den och – som brukligt är – dra tillbaka detta förslag.

Stockholm den 30 november 2006

Agneta Gille (s)

Laila Bjurling (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-12-01 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)