En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A3 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Regeringen har överlämnat en proposition om förändringar i a-kassa till riksdagen att besluta om. Regeringen föreslår en rad försämringar i försäkringen som kommer att drabba arbetslösa. De föreslagna förändringarna är den största förändringen av arbetslöshetsförsäkringen sedan den infördes. Regeringen menar att en alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar att motverka människors vilja att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete. Vi delar absolut inte regeringens uppfattning.

Vi anser att en arbetslöshetsförsäkring värd namnet ska försäkra den enskilde enligt inkomstbortfallsprincipen. Vi socialdemokrater vill att taket i a-kassan ska höjas så att fler får ut 80 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Det är inte rimligt att arbetslöshet ska innebära att människors privatekonomi plötsligt förändras radikalt.

Allra hårdast slår regerings förslag till förändringar mot dem vars hushållsekonomi redan är knapp. Det är orättvist och det är en cynisk politik. Det är inte heller bra för samhällsekonomin att människor får sämre köpkraft. Eftersom regeringen inte haft tid att göra en konsekvensanalys av sitt förslag vet dessutom ingen idag hur de lägre ersättningarna kommer att påverka kommunernas skyldighet att betala ut ekonomiskt bistånd.

Bara i Västmanland innebär försämringarna att närmare 6 000 arbetslösa får sin ersättning sänkt efter årsskiftet. I vårt län är det 28 500 löntagare som har en årsinkomst mellan 302 250 och 403 000 per år som inte längre omfattas av en 80-procentig ersättningsnivå.

Mot bakgrund av vad vi ovan anfört yrkar vi avslag på propositionen.

Stockholm den 30 november 2006

Margareta Israelsson (s)

Pia Nilsson (s)

Olle Thorell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)