En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A6 av Göte Wahlström m.fl. (s)

av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Arbetsmarknadspolitiken är en grundläggande del av den ekonomiska politiken. Utan en bra och effektiv arbetsmarknadspolitik försämras arbetsmarknadens funktionssätt, och vi riskerar att få flaskhalsproblem vilket kan leda till inflation och i förlängningen till försämrad konkurrenskraft. Slutresultatet blir att enskilda människor drabbas.

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb måste fungera. Att rusta människor för att kunna ta de jobb som växer fram tillsammans med kraftfulla insatser för grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden är den ena grundstenen för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken.

Den andra grundstenen är arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningar på höga nivåer och villkor i övrigt som är rimliga utifrån den enskildes utgångspunkt gör att människor blir öppnare för den globaliserade ekonomin och att våga gå från det gamla till det nya.

De förslag till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som den moderatledda regeringen nu lagt fram driver utvecklingen åt ett helt annat håll. Det blir ökad otrygghet med försämrade ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen, vilket leder till en försvagad omställningsförmåga i den svenska ekonomin.

När man dessutom rustar ned arbetsmarknadspolitiken så innebär det att arbetskraften kommer att vara sämre rustad att ta de nya jobben.

Vi socialdemokrater har i en kommittémotion redovisat vår uppfattning om arbetslöshetsförsäkringen och varför riksdagen bör avslå propositionen. Vi vill i den här motionen särskilt peka på några punkter.

I Jönköpings län är arbetslösheten förhållandevis låg, 2,2 procent. Det råder dock stor brist på kvalificerad personal inom verkstadsindustrin. Detta ställer krav på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att matcha de arbetssökande med de lediga jobb som finns.

Antalet arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer under kommande år att halveras. Det innebär att myndigheten med stor svårighet kommer att kunna matcha de arbetslösa mot de områden där det idag anges att det råder och kommer att råda arbetskraftsbrist.

Detta medför vidare att utrymmet kommer att vara begränsat för att möta de utbildningskrav som ställs från näringslivet på utbildning av de arbetssökande. De pågående utbildningarna kommer inte att ge utrymme för att fler personer ska kunna utbilda sig för att möta behovet. Detta medför att många arbetssökande kommer att gå ut i öppen arbetslöshet efter 300 dagar.

Propositionen har fått rubriken En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Det är en missvisande rubrik. Riksdagen bör avslå propositionen.

Stockholm den 29 november 2006

Göte Wahlström (s)

Margareta Persson (s)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Carina Hägg (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)