En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Motion 2006/07:A9 av Michael Hagberg och Fredrik Olovsson (s)

av Michael Hagberg och Fredrik Olovsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete.

Motivering

Regeringens förslag om att höja avgifterna till a-kassan och samtidigt både försämra ersättningen och begränsa möjligheterna att få ersättning är en ogenomtänkt och orättvis reform. Den slår hårt mot dem som redan idag har en besvärlig situation och framför allt så leder det inte till nya jobb. Förslaget utgör ett hot mot rättssäkerheten.

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en försäkring mot arbetslöshet och för omställning och inte användas för att finansiera skattesänkningar. De stora förlorarna på regeringens politik är deltidsarbetande, studerande och de som är borta från arbetet för exempelvis vård av barn, främst kvinnor, vilket är ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet. Förslag innebär att regeringen nu tar ett steg bort från den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det innebär stora ekonomiska konsekvenser för människor som är i omställningen mellan jobben.

Fler jobb skapas främst genom aktiv ekonomisk politik, satsningar på kunskap och utbildning, en aktiv arbetsmarknadspolitik och bra sociala trygghetssystem. Trygga människor vågar byta jobb och yrkeskarriärer vilket påskyndar omställningen och skapar fler företag och därmed fler jobb. Sänkta ersättningar, böter eller andra repressiva åtgärder går i motsatt riktning. Förslaget kommer att leda till kraftigt ökade utgifter för kommunerna, och risken är överhängande att många tvingas gå till kommunen för att ansöka om socialbidrag för sin överlevnad.

Vi anser att arbetslöshetsförsäkringen bör byggas ut genom att taket höjs så att den blir en omställningsförsäkring som ger alla en tydlig ekonomisk trygg­het under omställningstiden.

Regeringens omstöpning av a-kassan är djupt orättvis och leder till ökad otrygghet. Sänkta ersättningar riskerar att leda till en försvagning av löneutveck­lingen, särskilt för dem som redan har låga löner, och att lägstalönerna pressas nedåt.

Den massiva kritik som framförts från i stort sätt alla remissinstanser och fackliga organisationer borde regeringen lyssna på och dra tillbaka detta förslag. Det enda rimliga beslut som riksdagen kan ta är att avslå propositionen.

Stockholm den 30 november 2006

Michael Hagberg (s)

Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-30 Bordläggning: 2006-12-04 Hänvisning: 2006-12-05
Yrkanden (1)