En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar skugga över statistiken

Motion 2019/20:1846 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa hedersrubricering alternativt hedersmotiv som straffskärpningsgrund i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det hävdas ibland att samhället står lika handfallet idag som för 16 år sedan då Fadime Sahindal mördades, inför det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Givetvis stämmer inte detta. Idag finns en nationell expertmyndighet, kommunala och regionala resurs­centrum, en nationell stödtelefon, kvinnojourer med särskild kompetens och en bredare allmän kunskap om det hedersrelaterade förtrycket.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslog att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bli obligatoriska inslag på flertalet högskole- och universitets­utbildningar där hedersperspektivet ska ingå samt inrättade en jämställdhetsmyndighet som ska ha ett samlat grepp om frågorna. Trots dessa framsteg saknas nationell statistik om förtryckets omfattning. Socialstyrelsens nationella enkätundersökning, MUCF:s rapport och kommunala undersökningsinitiativ behöver kompletteras med statistik från rättsvårdande myndigheter. Men det kräver att hedersmotivet regleras i brottsbalken.

Att det inte finns någon samlad statistik över den hedersrelaterade brottsligheten beror på att brottsligheten främst faller inom ramen för andra brottsrubriceringar såsom mord, fridskränkning, misshandel, hot, tvång, ofredande och olaga förföljelse. Dessa brott kan ha hedersmotiv men anses idag inte vara specifikt hedersrelaterade. Kriminal­statistiken över polisanmälda brott som polisen själva kategoriserar som hedersrela­terade omfattar äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstymp­ning. Detta gör att det inte är möjligt att avgöra och redovisa hur många av de andra polisanmälda brotten som är hedersrelaterade eller haft heder som motiv.

För att kriminalstatistiken ska ge en mer heltäckande bild av brott som utgör heders­brott eller begås med hedersmotiv behöver en ny brottsrubricering alternativt en straffskärpningsgrund införas i brottsbalken.

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)