med anledning av prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD)

av Margareta Sandstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt krav på tillstånd för att handla med och till riket föra in sprutor och kanyler.

Motivering

I regeringens proposition föreslås regelverk för handel med och införsel av sprutor och kanyler. Huvudsyftet är att anpassa det svenska regelverket till EU-rätten. Kravet på tillstånd föreslås upphävas och ersättas med krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Även kravet på tillstånd för införsel ska upphävas.

Hur anmälningsförfarandet kommer att läggas upp i detalj är oklart. Oaktat detta utgör en anmälan en försämring av granskningsmöjligheterna. Läkemedelsverket kvarstår som tillsynsmyndighet, troligen, men förlorar således möjligheten att i förväg kunna göra en bedömning av lämpligheten av att en specifik aktör handlar med sprutor och kanyler. Vad gäller Läkemedelsverkets ramar för tillsyn bedömer jag att ett anmälningsförfarande kan leda till fler företag som är registrerade för handel. Läkemedelsverket borde därför rustas utifrån en mer breddad konsekvensanalys. Tillstånds- och tillsynsaktiviteterna sysselsätter idag endast två personer på deltid. Som regeringen konstaterar i sin proposition kan en okontrollerad försäljning utgöra en fara för folkhälsan. Min bedömning är att det föreligger risk att borttagandet av tillståndskravet, tillsammans med hävandet av införselförbud, kommer leda till en ökad ”svart” handel genom oseriösa företag.

Enligt Tullverkets statistik togs 43 048 kanyler och 23 154 sprutor i beslag under 2010. I majoriteten av dessa fall rörde det sig om privatpersoner som försökt föra in sprutor och kanyler olagligt. Ingenting säger att det nya förslaget skulle minska olaglig införsel då missbrukare och oseriösa företag ges nya vägar att föra in sprutor och kanyler. Tvärtom möjliggör regeringens förslag att mindre nogräknade individer ges laglig rätt att föra in kanyler och sprutor om de registrerar sig som näringsidkare. Vidareförsäljning på nätet med efterföljande postleverans är en möjlig intäktskälla. Kriminell verksamhet ligger oftast steget före varje försök att täppa till kryphål. Då samhället tillåter den organiserade brottsligheten ytterligare användningsområden för sina bolag tar samhället samtidigt ett steg tillbaka. Tullen ges med det aktuella förslaget inte möjlighet att ingripa mot misstänkt införsel, utan måste ta omvägen via tillsynsmyndigheten för att kontrollera att kanylerna och sprutorna inte olovligen säljs vidare.

Drogtrycket är stort på Sverige då tillgängligheten är hög, priserna låga och missbruket bland ungdomar ökar. Den fria inre marknaden är till stor del orsaken till det växande folkhälsoproblemet i Sverige. Regeringens förslag riskerar spä på drogproblematiken ytterligare genom att öppna upp en ytterligare E4 rakt in i Sverige genom att anpassa det svenska regelverket till EU-rätten. En uppluckring av kraven för införsel av drogparafernalia är kontraproduktivt om vi menar allvar med att bekämpa droganvändningen i Sverige.

För att kunna upprätthålla en stark narkotika- och dopningspolitik anser jag därför att det fortsatt ska vara krav på tillstånd för att handla med och till riket föra in sprutor och kanyler.

Stockholm den 10 april 2012

Margareta Sandstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-10 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)