En frivillig tv-avgift

Motion 2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift.

Motivering

I dag måste alla som innehar tv betala tv-avgift enligt 1 § lagen (1989:41). Tv-avgiften finansierar radio och tv som ska vara i allmänhetens tjänst, såsom SVT, SR och UR.

Den 4 juni detta år släppte Kulturdepartementet proposition 2008/09:195, Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013. Propositionen innehåller regeringens förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och tv-verksamhet som bedrivs i allmänhetens tjänst. I denna finns inget förslag om att avskaffa av den obligatoriska tv-avgiften. Det enda förslag som berörde den obligatoriska tv-avgiften är ett namnbyte.

På dagens välutvecklade marknad finns många olika möjligheter att se på tv eller lyssna på radio. Många väljer t.ex. att titta på SVT via sin dator. Andra gör det genom sin mobil, och ytterligare andra lyssnar på SR på sin mp3. Den nya tekniken gör att den obligatoriska avgiften inte längre går att ta ut av alla som nyttjar det statliga utbudet. Utan tv-innehav blir det ingen avgift. Så är det idag, och tv-avgiften har därmed blivit godtycklig och orättvis.

En lagstadgad obligatorisk avgift för alla som innehar tv tvingar människor att finansiera en tjänst som de kanske inte vill ha. Alla människor är olika och har skilda intressen. Därför är det viktigt med ett brett utbud av kanaler och att alla människor har ett fritt val. Ifall dessa företag som bedrivs i allmänhetens tjänst kan mäta sig med övriga kanaler kommer människor vara villiga att betala för deras produkt även om det blir frivilligt.

Ett modernare system där SVT:s sändningar görs tillängliga för tv-innehavare genom ett abonnemang med fast månadsavgift eller ett pay per view-system skulle innebära en stark självständig och frivillig public service som kan mäta sig i den fria konkurrensen.

Stockholm den 2 oktober 2009

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)