En fungerande resekedja för personer med synskada

Motion 2007/08:T401 av Susanne Eberstein (s)

av Susanne Eberstein (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fungerande resekedja för synskadade.

Motivering

Banverket och Vägverket har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Uppdraget har man fått för att regeringen anser att arbetet med att anpassa kollektivtrafiken går för långsamt i förhållande till de uppsatta målen i den nationella handlingsplanen. Många personer med funktionshinder kan inte åka med kollektiva färdmedel över huvud taget. Man konstaterar också i en genomförd undersökning att för just gruppen synskadade har det inte skett några förbättringar alls i möjligheterna att åka kollektivt.

För personer med synskada, är tryggheten i resandet mycket viktig – att man kan lita på att hela resekedjan fungerar, att man kan tillgodogöra sig information både innan och under resan, att ledsagningen till och emellan olika färdmedel och trafikhuvudmän fungerar och att man kan hitta sin plats, gå på toaletten eller köpa sitt kaffe. För personer med synskador är den personliga servicen oundgänglig. Idag utför trafikföretagen enbart ledsagning mellan sina egna fordon. Vissa trafikföretag erbjuder ingen ledsagning alls.

Det finns idag ett bra exempel på hur ledsagning och personlig service kan fungera, nämligen flygtransporter. Där finns ett nationellt telefonnummer man ringer för att boka ledsagning i samband med flygresan, och alla bolag är kopplade till denna service.

För att kollektivtrafiken även skall bli tillgänglig för personer med synskada måste Vägverket och Banverket prioritera arbetet med att få till stånd en fungerande ledsagning i resandet, dvs. att ledsagningen samordnas så att den fungerar över hela landet och mellan olika trafikhuvudmän samt att ett rikstäckande telefonnummer för bokning av ledsagning inrättas.

Stockholm den 3 oktober 2007

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)