med anledning av prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet

Motion 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)
SD237

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i 18 kap. 19§ skollagen(Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan) för att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen med undantag för de nationella minoritetsspråken.

Motivering

Skollagens 18 kap. 19 § stipulerar att gymnasiesärskolan ska erbjuda modersmålsundervisning då språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och då eleven har goda kunskaper i språket.

Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att modersmålsundervisningen inte främjar assimilationen till det svenska samhället, samtidigt som dess effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamma. I huvudsak anser vi att modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, som då också bör stå för kostnaderna.

För närvarande är det i princip kommunerna som finansierar modersmålsundervisningen, men vi yrkar på att 18 kap. 19 § skollagen ändras så att ingen tvingande lag föreskriver obligatorisk modersmålsundervisning i gymnasiesärskolan, med undantag för de nationella minoritetsspråken undantaget. Däremot ska det fortfarande vara möjligt för en enskild kommun att anordna modersmålsundervisning om man så önskar, dock utanför ordinarie skoltid.

Vi föreslår att 18 kap. 19 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

19 § Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Stockholm den 20 december 2011

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-12-20 Bordläggning: 2012-01-24 Hänvisning: 2012-01-25
Yrkanden (1)